Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

OFERTA ZBYCIA AKCJI STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE OGŁOSZONA PUBLICZNIE

OFERTA ZBYCIA AKCJI STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE

OGŁOSZONA PUBLICZNIE

 

 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz.U.02.171.1397) w związku z art. 12 z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.97.9.43 ze zm.), Gmina Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin (zwana dalej Oferentem), składa publiczną ofertę zbycia akcji spółki „Wienerberger – Honoratka” Ceramika Budowlana Spółka Akcyjna z siedzibą w Honoratce, gmina Ślesin, 62-506 Konin (dalej zwanej Spółką).

 

Akcje Spółki zostaną zbyte w drodze zawarcia umowy sprzedaży.

 

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest produkcja ceramiki budowlanej, wyrobów ceramicznych pozostałych oraz kopalnictwo gliny i kopalin.

 

Według bilansu za rok 2007 aktywa i pasywa Spółki były równe 101.098.400 PLN. Suma zobowiązań w roku 2007 wyniosła 11.805.500 PLN. Przychody Spółki wyniosły 80.359.700 PLN.

 

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat zysk Spółki w roku 2007 wyniósł 25.847.400 PLN netto, 32.199.300 PLN brutto.

 

Spółka aktualnie zatrudnia 84 pracowników.

 

Przedmiotem niniejszej oferty jest 27 (dwadzieścia siedem) akcji Spółki, zwykłych, imiennych, o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) PLN każda, w tym:

a)    14 (czternaście) akcji serii A, o numerach od 2 do 15 – udokumentowanych jednym odcinkiem zbiorowym,

b)    13 (trzynaście) akcji serii F, o numerach od 11 do 23 – udokumentowanych jednym odcinkiem zbiorowym.

Łączna cena oferowanych akcji wynosi 128.340,45 PLN (sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych 45/100), to jest 4.753,35 PLN (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote  35/100) za jedną akcję.

Oferent oczekuje na składanie pisemnych oświadczeń o przyjęciu oferty w terminie od dnia 1 grudnia 2008r. od godziny 12.00 do dnia 3 grudnia 2008r. do godziny 15.00.

Składający pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty winien wpłacić wadium w wysokości 4.000 (cztery tysiące) PLN, gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin. Do oświadczenia o przyjęciu oferty składający oświadczenie powinien dołączyć pokwitowanie dokonania wpłaty wskazanej kwoty tytułem wadium, pod rygorem bezskuteczności tego oświadczenia.

Pisemne oświadczenia o przyjęciu oferty wraz z pokwitowaniem wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pokój nr 107.

Umowa sprzedaży akcji będących przedmiotem niniejszej oferty zostanie podpisana w dniu następującym po dniu, w którym oferta przestanie wiązać w stosunku do pozostałych adresatów. Umowa zostanie podpisana w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin. W tym samym miejscu i terminie oferent wręczy nabywcy odcinki zbiorowe akcji, będących przedmiotem oferty.

 

Cena akcji winna zostać uiszczona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania umowy sprzedaży akcji, w drodze przelewu na rachunek bankowy Gminy Ślesin prowadzony przez Bank  Spółdzielczy w Ślesinie o numerze 93 8534 0006 0000 0101 0012 0553.

 

Do zawarcia umowy sprzedaży akcji będących przedmiotem niniejszej oferty dochodzi z chwilą dojścia do składającego ofertę pierwszego oświadczenia o jej przyjęciu.

 

Oferent ponadto zastrzega, że:

 

a)    za chwilę złożenia oświadczenia o przyjęciu niniejszej oferty przyjmuje się datę i godzinę potwierdzenia przez składającego ofertę wpływu tego oświadczenia,

 

b)    w stosunku do pozostałych adresatów niniejsza oferta przestaje wiązać z chwilą wpływu do składającego ofertę pierwszego oświadczenia o jej przyjęciu,

 

c)    w razie niewpłacenia w terminie ceny za akcje, zawarta umowa przestaje obowiązywać, a wpłacone wadium przepada; w takim przypadku Oferent jest uprawniony do odbioru odcinków zbiorowych akcji,

 

d)    umowa sprzedaży akcji będzie miała charakter warunkowy. Oznacza to, że zobowiązanie Oferenta do sprzedaży akcji na rzecz kupującego i zobowiązanie kupującego do nabycia akcji od Oferenta uzależnione jest od ziszczenia się następujących warunków zawieszających:

 

- podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w terminie dwóch miesięcy od poinformowania zarządu spółki o zamiarze ich zbycia albo bezskutecznego upływu terminu do podjęcia takiej uchwały,

                           i

 

- upływu terminu do skorzystania z prawa pierwszeństwa przez pozostałych akcjonariuszy Spółki w terminie czterech tygodni od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki, o której mowa w punkcie a) powyżej albo zrzeczenia się tego prawa przez pozostałych akcjonariuszy,

 

 

Oferent zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia:

 

a)    osób, które złożyły oświadczenia o przyjęciu oferty – o dacie i godzinie wpływu pierwszego oświadczenia o przyjęciu oferty, wskutek którego doszło do zawarcia umowy zobowiązującej,

 

b)  zarządu Spółki – o zawarciu umowy sprzedaży akcji.

 

 

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Zaborowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Zaborowski
Data wprowadzenia:2008-12-01 07:37:31
Opublikował:Mariusz Zaborowski
Data publikacji:2008-12-01 07:40:49
Ostatnia zmiana:2008-12-01 07:41:45
Ilość wyświetleń:2503
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, Tel.: 63 2704011, Fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij