Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert dotyczący upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu

Otwarty konkurs ofert dotyczący upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu

 

 

Na podstawie art.11,13,14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2003r, Nr 96 poz.873 ze zmianami) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania gminnego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2010 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze :

                          

  Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu

 

I. Rodzaj zadania

 

    Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach.

1.       Cel zadania:

-        rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację systemu szkolenia dzieci i młodzieży,

-        propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

-        propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych,

-        popularyzacja różnych dyscyplin sportowych .

 

2.      Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania :

-        prowadzenie zajęć treningowych,

-        organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

-        organizacja i udział w innych zawodach i turniejach sportowych,

-        organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponadlokalnym.

 

3.     Zadanie niniejsze skierowane jest w szczególności do dzieci i młodzieży zrzeszonych w stowarzyszeniach sportowych z terenu działania Miasta i Gminy Ślesin.

 

4.      Koszty pokrywane z dotacji:

-        zakup sprzętu sportowego,

-        transport,

-        ekwiwalenty sędziowskie,

-        wynajem obiektów sportowych,

-        płace opiekunów,

-        premie zawodników,

-        delegacje,

-        obsługę księgową,

-        zakup niezbędnych materiałów i usług  do realizacji zadania,

-        zakup nagród rzeczowych .

 

II.  Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 290.000 zł (słownie : dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych).

 

 

III. Zasady i warunki przyznawania dotacji:

 

1.      Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny:

-        złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
i terminowy,

-        posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę do realizacji zadania.

2.      Posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

3.      W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent sporządzi korektę kosztorysu wykonania zadania.

         

IV. Termin i warunki realizacji zadania.

 

  1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem 31 grudnia 2010 r. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego
    z wykonania zadania.
  2. Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż określone w zadaniu.

 

V. Termin składania ofert i wymagane dokumenty:

 

Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 lutego 2010r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie ul. Kleczewska 15 pokój Nr 107 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego)

Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

a)      odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) , a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności organizacji (np. zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji klubów sportowych),

b)      sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

c)      statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego o podstawie prawnej działania niż odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

      Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ

      wydający dokument lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

 

VI. Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

 

1.      Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni.

2.      Oferty  spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.

 

Przy ocenie będą brane pod uwagę  w szczególności następujące kryteria :

a)      merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,

b)      ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu doświadczenia  tego podmiotu w realizacji zadania ,realności wykonania zadania, posiadanych zasobów ludzkich,

c)      zasięg terytorialny zadania i liczba osób objętych projektem,

d)      ocena  kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

e)      wykonanie i rozliczenie zadania zleconego organizacji w poprzednim roku,

f)        udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,

g)      zgodności tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

 

Decyzję o udzieleniu dotacji  na ww. zadanie podejmie Burmistrz Miasta i Gminy.

Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Ślesinie nie przysługuje odwołanie.

 

VII. Informacje o zrealizowanych w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

 

W 2009 roku zrealizowano zadanie z zakresu kultury fizycznej, na wykonanie którego przekazano organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości – 270.000 zł.

 

VIII.   Postanowienia końcowe:

 

a)       dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji będą udzielane w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin  pokój Nr 2,

b)      obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w Dz.U. z 2005 r. Nr 264 poz. 2207 . Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej tutejszego Urzędu  www.slesin.pl,

c)       niniejsze ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu , umieszczone zostaje w biuletynie informacji publicznej na stronie internetowej Urzędu  http://www.slesin.pl/, oraz w prasie lokalnej (Przegląd Ślesiński stanowiący dodatek w Przeglądzie Konińskim).

 

 
/-/Jan Niedźwiedziński
Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

Ślesin dn. 19.01.2010 r.   

 

 

 

 

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Zaborowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Zaborowski
Data wprowadzenia:2010-01-19 08:56:55
Opublikował:Mariusz Zaborowski
Data publikacji:2010-01-19 08:57:31
Ostatnia zmiana:2010-01-19 08:58:17
Ilość wyświetleń:1564
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, Tel.: 63 2704011, Fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij