Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE POSTĘPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO NA STANOWISKO SKARBNIKA MIASTA I GMINY ŚLESIN

 

Ślesin, dnia 27.12.2010r.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

OGŁASZA POSTĘPOWANIE KWALIFIKACYJNE NA STANOWISKO SKARBNIKA MIASTA I GMINY ŚLESIN

w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin

ul. Kleczewska 15

62-561 Ślesin

 

 

Nazwa stanowiska: Skarbnik Miasta i Gminy Ślesin

 

 

  1. WYMAGANIA NIEZBĘDNE, KTÓRE KANDYDAT NA STANOWISKO BĘDĄCE PRZEDMIOTEM POSTEPOWANIA KWALIFIKACYJNEGO WINIEN SPEŁNIAĆ:

 

1)      obywatelstwo polskie,

2)      posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

3)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe,

4)      brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

5)      brak oskarżenia za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,

6)      nieposzlakowana opinia,

7)     stan zdrowia pozwalający na realizowanie czynności objętych zakresem zadań na stanowisku skarbnika,

8)      kandydat spełnia jeden z poniższych warunków:

a)      posiada ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i co najmniej 3 – letnią praktykę w księgowości,

b)      posiada ukończoną średnią, policealną lub pomaturalną szkołę ekonomiczną i co najmniej 6 – letnią praktykę w księgowości,

c)      posiada wpis do rejestru biegłych rewidentów na podstawie odrębnych przepisów,

d)    posiada certyfikat księgowy uprawniający do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wydane na podstawie odrębnych przepisów.

 

  1. WYMAGANIA DODATKOWE:

                 

1)      Preferowane doświadczenie zawodowe w jednostkach samorządu terytorialnego lub innych jednostkach finansów publicznych,

2)     Znajomość regulacji prawnych z zakresu finansów publicznych, rachunkowości, odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, ordynacji podatkowej, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie gminnym oraz innych aktów prawnych niezbędnych do realizacji zadań na stanowisku skarbnika, a także umiejętności właściwego ich stosowania w praktyce,

3)      Biegła znajomość programów WORD i EXCEL oraz umiejętność pracy na komputerze w zakresie obsługi programów księgowości budżetowej

4)      komunikatywność, odporność na stres,

5)      umiejętność pracy w zespole, oraz zarządzanie zespołem,

6)      systematyczność, dokładność, odpowiedzialność, dyspozycyjność oraz wysoka kultura osobista.

 

 

  1. ZAKRES WYKONYWANIA ZADAŃ NA STANOWISKU SKARBNIKA MIASTA I GMINY ŚLESIN

 

 

1)      Wykonywanie określonych przepisami prawa obowiązków w zakresie rachunkowości,

2)      Nadzorowanie i kontrola realizacji budżetu gminy,

3)      Kontrasygnowanie czynności prawnych mogących spowodować powstanie zobowiązań pieniężnych i udzielanie upoważnień innym osobom do dokonywania kontrasygnaty,

4)      Współdziałanie w opracowywaniu budżetu,

5)     Współdziałanie w sporządzaniu sprawozdawczości budżetowej,

6)     Wykonywanie innych zadań przewidzianych przepisami prawa oraz zadań wynikających z poleceń lub upoważnień Burmistrza,

7)      kierowanie pracą Referatu Finansowo-Budżetowego [KFB].

 

  1. WYMAGANE DOKUMENTY:

 

1)     Wypełniony kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (Dz.U. z 2006r. Nr 125, poz. 869),

             list motywacyjny,

2)      CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

3)      kserokopia świadectw pracy dokumentujących wymagany staż pracy,

4)      kserokopia dyplomów potwierdzających wykształcenie (dyplomy ukończenia studiów),

5)      kserokopia zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,

6)      kserokopia innych dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje, umiejętności,

7)      oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,

8)     oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe

9)      oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego,

10)  oświadczenie kandydata o braku orzeczonej kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w postaci zakazu pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi

11)  oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

12)  oświadczenie o posiadaniu przez kandydata stanu zdrowia pozwalającego na wykonywanie czynności objętych zakresem zadań Skarbnika Miasta i Gminy Ślesin (zaświadczenie wystawione przez lekarza medycyny pracy),

13)  spis wszystkich dokumentów składanych w ofercie.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny i CV powinny być opatrzone klauzulą:

 

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (DZ. U. z 2008r. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm.)”

 

………………………………………

                                                                                     (czytelny podpis)

 

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „ Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Skarbnika Miasta i Gminy Ślesin ” osobiście w Sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin ul. Kleczewska 15 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin w  nieprzekraczalnym terminie do dnia 05.01.2011r. do godz. 15:00. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Ślesin         

 

Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej wskazanym terminie nie będą rozpatrywane.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zastrzega sobie prawo odstąpienia od rozstrzygnięcia postępowania kwalifikacyjnego bez podania przyczyny.

 

Kandydaci spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu i zakwalifikowani do następnego etapu rekrutacji zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej telefonicznie na numer wskazany w dokumentach aplikacyjnych.

Kandydaci nie spełniający wymagań formalnych podanych w ogłoszeniu zostaną powiadomieni na piśmie.

           

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                                          (-) Mariusz Zaborowski

Metadane

Źródło informacji:Henryk Guzik
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Henryk Guzik
Data wprowadzenia:2010-12-27 12:33:44
Opublikował:Henryk Guzik
Data publikacji:2010-12-27 13:02:03
Ostatnia zmiana:2010-12-29 08:00:38
Ilość wyświetleń:2479

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij