GPI-G-7322 / 10  /2010/11

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Licheń Stary

 

Na podstawie art. 17 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 p. 2-5, art. 40 i 41
w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) i uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin Nr 333/XL/10 z dnia 29 czerwca 2010 r. w sprawie przystąpienia
do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów
w miejscowości Licheń Stary, zawiadamiam o
wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin dla terenów
w miejscowości Licheń Stary wraz z prognozą oddziaływania na środowisko,
w dniach  26.01.2011r. - 18.02.2011r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, w godzinach pracy Urzędu,  od 7:30 do 15:30.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 15.02.2010r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15 o godz. 12:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi do projektu planu miejscowego oraz do prognozy oddziaływania na środowisko, można składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, na adres: Burmistrz Miasta
i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, e-mail:
budownictwo@slesin.pl                   z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.03.2011 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazuje się:

Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

Strona internetowa http://www.slesin.pl , http://slesin.nowoczesnagmina.pl

Sołtys wsi Licheń Stary – tablica ogłoszeń

a/a – dokumentacja planu