Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

Otwarty konkurs ofert na prowadzenie placówek opiekuńczo - wychowawczych

Miasto i Gmina Ślesin

 

Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oferujących dożywianie dzieci w zakresie działań opiekuńczo – wychowawczych przeznaczonych dla dzieci  i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ogłasza konkurs ofert na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu gminnych placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oferujących dożywianie dzieci w zakresie działań opiekuńczo – wychowawczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.


Projekty, których dotyczy ogłoszenie będą dofinansowane z działu 851– Ochrona Zdrowia-Przeciwdziałanie Alkoholizmowi.

                     

Podstawą ubiegania się o dotację jest: art. 11 ust. 1 i 2 , art. 13, art. 14 ustawy z dnia       24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.z 2010r.,        Nr 234, poz. 1536)


Celem jest wyłonienie organizacji pozarządowej, której gmina Ślesin udzieli w roku 2011 dotacji  z wyżej wymienionego zakresu.Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy  na realizację zadania wyniesie  w  2011 r.  55.000,00  zł. / pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100 /.

Zadanie należy realizować na terenie Miasta i Gminy Ślesin  w terminie od dnia zawarcia umowy do  31.12. 2011 r.


Oczekuje się od oferentów podjęcia działań w zakresie:


• Zapewnienia dzieciom opieki i wychowania poza rodziną,

• Pomocy w pokonywaniu trudności szkolnych, w tym wyrównywanie deficytów rozwojowych,
• Organizowania dzieciom czasu wolnego, w tym uczestnictwa w zajęciach kulturalnych,  

    rekreacyjnych i sportowych

• Wspieranie rodziny  w  sprawowaniu  jej  podstawowych   funkcji w  tym  dbałość o

   poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami i

   rodzeństwem,

• Zapewnienie  pomocy  rodzinie  i  dzieciom  sprawiającym  problemy  wychowawcze,

   zagrożonym  przestępczością, demoralizacją i uzależnieniami,

•Tworzenie dzieciom warunków fizycznego i psychicznego rozwoju,

• Wpajanie pozytywnych wzorców zachowań sprzyjających nawiązywaniu więzi uczuciowych

   oraz  związków interpersonalnych,

• Kształtowanie u dzieci nawyków i uczenia zachowań pro zdrowotnych.


Termin składania ofert do 10 lutego 2011 r .


Przebieg:
1. Podstawą udziału w konkursie jest przesłanie pocztą lub złożenie w kancelarii  Urzędu Miasta  i Gminy  w Ślesinie  ul . Kleczewska 15 pokój nr 107 (sekretariat) , oferty według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej    z dnia 15 grudnia 2010 r w sprawie wzoru oferty na realizację zadania publicznego i wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz.25).

 

 

 

Do oferty należy załączyć wymagane załączniki :

a/ aktualny odpis  z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia),

    a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument

    stanowiący o podstawie  prawnej działalności organizacji.

b/ sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu uprawnionego za ubiegły   

    rok

c/ statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego o podstawie

    prawnej działania niż z Krajowego Rejestru Sądowego;

d/ w przypadku załączania do oferty kserokopii jakiegokolwiek dokumentu, kopia powinna

    być poświadczona za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub przez

    osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu uprawnionego.

 2.Oferenci proszeni są o dołączenie oświadczenia o nie prowadzeniu działalności w celu

     osiągnięcia  zysku.

3. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert ubiegające się o dotację na   

    realizację zadania powinny posiadać wyodrębniony rachunek bankowy dla przyjęcia

    dotacji.

4.Wnioski złożone po terminie będą zwrócone nadawcom bez rozpoznania.
5.Składający oferty mogą być proszeni o dodatkowe informacje i wyjaśnienia.
6. Decyzję o udzieleniu dotacji na ww. zadanie podejmuje Burmistrz Miasta i Gminy  .                    

    Od decyzji  Burmistrza Miasta i Gminy nie przysługuje odwołanie.

 

 

Przy wyborze będą brane pod uwagę następujące kryteria oceny ofert:

 


Ocena możliwości realizacji zadania przez oferenta w tym:

• przygotowanie podmiotu do realizacji zadania (np. posiadane zasoby rzeczowe i kadrowe,  

   zapewniające realizację zadania),

• zakres i sposób realizacji zadania,

• doświadczenie podmiotu w realizacji tego typu zadań,

• wiarygodność merytoryczna i finansowa podmiotu, oparta na ocenie zrealizowanych zadań zleconych przez Gminę w latach poprzednich, biorąc pod uwagę rzetelność, terminowość oraz sposób rozliczenia dotacji otrzymanych na ich realizację.

 

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym:

• kalkulacja kosztów w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania,

• wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania,

• wysokość środków własnych i pochodzących innych źródeł przeznaczonych na realizację zadania,
• rzeczowy i osobowy wkład własny w realizację zadania

 

Informacje o zrealizowanych w roku poprzednim  zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji  przekazanych organizmom pozarządowym:

 

W  roku 2010 r. dotację na realizację zadania otrzymały 3 podmioty:

1/ Zarząd Gminny Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Ślesinie , 62-561 Ślesin -

     w wysokości  14.000,00 zł

2/ Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość” Głębockie 26A –   

    w wysokości 17.000,00 zł

3/ Fundacja „SPEM DONARE” w Licheniu Starym, ul. Klasztorna 4 w wysokości 14.000,00 zł

 

 


Zasady dofinansowania projektów:

1.  Środki finansowe przekazane w ramach dofinansowania (dotacje) muszą być

     wydatkowane do dnia określonego w umowie i nie mogą być przeznaczone na pokrycie

      kosztów poniesionych przed podpisaniem umowy dotacyjnej.

2. Środki nie wydane lub wydane niezgodnie z przeznaczeniem podlegają zwrotowi.
3.  Dotacje będą przekazywane na podstawie stosownych umów na realizację projektów

     określających zasady finansowania zadania, kontroli jego przebiegu, jak również

      udokumentowania realizacji projektu.


Wyniki konkursu zostaną podane do wiadomości publicznej przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie i ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej pod adresem www.slesin.pl.

 

 

 

Ślesin, dn. 19.01.2011 r.

Załączniki

Wzór oferty (230.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
OGŁOSZENIE KONKURSU OFERT NA PROWADZENIE PLACÓWEK OPIEK.- WYCHOW. (43kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zarządzenie nr 11 I 2011 (504.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Artur Banasiak
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Radosław Dorywalski
Data wprowadzenia:2011-01-19 13:52:51
Opublikował:Radosław Dorywalski
Data publikacji:2011-01-19 14:02:11
Ostatnia zmiana:2011-03-02 14:41:08
Ilość wyświetleń:1692
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, Tel.: 63 2704011, Fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij