Ślesin, dnia 25.01.2012r.

BZB 6721.3.03.2011.2012

 

 

 

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.) oraz art. 39 ust. 1, art. 46 p. 1, w związku z art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 ze zm.), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Ślesin uchwały Nr 124/XIII/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Leśnictwo. Wraz ze sporządzeniem projektu planu miejscowego zostanie przeprowadzona strategiczna ocena oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionego planu miejscowego w terminie do dnia 24.02.2012 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy. Wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej, lub ustnie do protokołu, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, na adres: Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, e-mail: budownictwo@slesin.pl 

Wnioski złożone po upływie terminu, o którym mowa w niniejszym ogłoszeniu, pozostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

 

 

Ukazuje się:

Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

Strona internetowa http://www.slesin.pl , http://slesin.nowoczesnagmina.pl

Sołtys wsi Leśnictwo – tablica ogłoszeń

a/a – dokumentacja planu