BZB.6733.01.6.2012               Ślesin, dnia  06.07.2012 r.


 

                          OBWIESZCZENIE

             Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy
 z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks po­stępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 53, ust.1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz. U. nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r. z poźn. zm.) informuje,
o możliwości zapoznania się dokumentami zebranymi podczas prowadzonego
postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu
lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie
oświetlenia zewnętrznego terenu w miejscowości Głębockie na działkach oznaczonych
nr ewidencyjnymi: 96/11, 96/10, 96/3, 97/2, 98/3, 225, 99/3, 100/2, 101/3, 101/5, 102/2  obręb Głębockie,
gmina Ślesin (wnioskodawca - Biuro Projektów i Usług Pomiarowych BUDOPROJEKT
Zbigniew Wróblewski z siedzibą Konin, ul. B. Śmiałego 6).

Z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi
i wnioski, w pokoju nr 12 tutejszego Urzędu, do dnia 25.07.2012r.  
Po tym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 

Otrzymują / miejsce wywieszenia:

1. Sołtys Sołectwa Głębockie

     (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

2. Tablica informacyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie

3. BIP Ślesin