BZB.6733.02.2.2012                 Ślesin, dnia 09.07.2012 

 
                          OBWIESZCZENIE

      Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy
 z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks po­stępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 53, ust.1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz. U. nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r. z poźn. zm.) informuje
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na budowie
budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda na działce oznaczonej
numerem ewidencyjnym 56/6, obręb Wygoda, gmina Ślesin.

Wnioskodawca : Grzegorz Świderski - Projektowanie i Obsługę Inwestycji Budowlanych
z siedzibą 62-502 Konin, ul. Łokietka 19, działający w imieniu Gminy Ślesin
z siedzibą 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15.

 

      Z dokumentami dotyczącymi przedmiotowej sporawy można zapoznać
się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin,
ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pokój nr 12,  w godzinach pracy urzędu,
w terminie do dnia 26.07.2012 r.

Otrzymują / miejsce wywieszenia:

1. Sołtys Sołectwa Wygoda  (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

2. Tablica informacyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie

3. BIP Ślesin