Ślesin, 23.07.2012 r.

                                  

 

 

Obwieszczenie

 

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach: Głębockie, Goranin, Holendry Wąsowskie, Ignacewo, Licheń Stary, Niedźwiady, Piotrkowice, Półwiosek Stary, Smólniki i Wygoda

 

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 39 ust. 1 pkt 2 – 5 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwał Rady Miejskiej Gminy Ślesin nr: 67/VIII/2007, 69/VIII/2007, 70/VIII/2007, 72/VIII/2007, 73/VIII/2007, 75/VIII/2007, 76/VIII/2007, 79/VIII/2007, 81/VIII/2007, i 82/VIII/2007 z dnia 15 czerwca 2007r.  zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowościach: Głębockie, Goranin, Holendry Wąsowskie, Ignacewo, Licheń Stary, Niedźwiady, Piotrkowice, Półwiosek Stary, Smólniki i Wygoda, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach od 07.08.2012 r. do 05.09.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15,  w  godz. pracy urzędu.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi rozwiązaniami w projektach planów miejscowych odbędzie się w dniu 05.09.2012 r. o godz. 11.00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 i 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokółu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: umslesin@pro.onet.pl) do Burmistrza Miasta
i Gminy Ślesin, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.09.2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukazuje się:

Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

Strona internetowa http://www.slesin.pl

Sołtysi ww.wsi  – tablica ogłoszeń

a/a – dokumentacja planu