Ślesin, dnia  10.08.2012 r.

BZB.6733.02.6.2012

 

                                                             OBWIESZCZENIE

            Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks po­stępowania administracyjnego (Dz. U.
z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 53, ust.1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz. U. nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r. z poźn. zm.) informuje,
o możliwości zapoznania się dokumentami zebranymi podczas prowadzonego postępowania
administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na
budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Wygoda na działce oznaczonej numerem
ewidencyjnym 56/6, obręb Wygoda, gmina Ślesin.

Wnioskodawca : Grzegorz Świderski - Projektowanie i Obsługę Inwestycji Budowlanych z siedzibą 62-502
Konin, ul. Łokietka 19, działający w imieniu Gminy Ślesin z siedzibą 62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15.

 Z aktami sprawy można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi
i wnioski, w pokoju nr 12 tutejszego Urzędu, do dnia 22.08.2012r.   
Po tym terminie zostanie wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego.

 Otrzymują / miejsce wywieszenia:

1. Sołtys Sołectwa Wygoda (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
2. Tablica informacyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie
3. BIP Ślesin