Termin wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu upłynął dnia 20.09.2012 r. Termin i sposób składania uwag do projektu planu miejscowego terenu w miejscowości Leśnictwo -  zgodnie z treścią ogłoszenia o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu nr BZB 6721.3.14.2011.2012. Plan zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy Ślesin po jego uchwaleniu przez Radę Miejską Gminy Ślesin i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Ślesin, dnia 14.08.2012r.

BZB 6721.3.14.2011.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), art. 39 ust. 1 p. 2-5, art. 40 i 41 w związku z art. 46 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin Nr 124/XIII/11 z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Leśnictwo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin dla terenu w miejscowości Leśnictwo, wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, w dniach 22.08.2012 r. – 20.09.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, w godzinach pracy Urzędu, od godz. 7:30 do 15:30, oraz na stronie internetowej gminy http://slesin.nowoczesnagmina.pl

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 29.08.2012 r. w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, o godz. 13:00.

Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu miejscowego, może wnieść uwagi.

Uwagi można składać w formie pisemnej na adres: Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym, na adres e-mail: budownictwo@slesin.pl, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w terminie do dnia 04.10.2012 r.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

Ukazuje się:

Tablica ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin

Strona internetowa: http://www.slesin.pl ; http://slesin.nowoczesnagmina.pl

Sołtys wsi Leśnictwo – tablica ogłoszeń

a/a – dokumentacja planu