Termin wyłożenia projektu planu do publicznego wglądu upłynął dnia 20.09.2012 r. Termin i sposób składania uwag do projektu planu miejscowego terenu w miejscowości Leśnictwo - zgodnie z treścią ogłoszenia o wyłożeniu projektu planu do publicznego wglądu nr BZB 6721.3.14.2011.2012. Plan zostanie udostępniony na stronie internetowej Gminy Ślesin po jego uchwaleniu przez Radę Miejską Gminy Ślesin i opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.