Ślesin, dnia 10.09.2012 r.

BZB.6733.01.9.2012

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53, ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), Bur,mistrz Miasta i Gminy Ślesin zawiadamia,
że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

Budowie oświetlenia zewnętrznego terenu w miejscowości Głębockie na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 96/11, 96/10, 96/3, 97/2, 98/3, 225, 99/3, 100/2, 101/3, 101/5, 102/2, obręb Głębockie, gmina Ślesin (wnioskodawca - Biuro Projektów i Usług Pomiarowych BUDOPROJEKT Zbigniew Wróblewski z siedzibą Konin, ul. B. Śmiałego 6).

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie,
ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

Otrzymują / miejsce wywieszenia:

1. Sołtys Sołectwa Głebockie

(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

2. Tablica informacyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie

3. BIP Ślesin