Ślesin, dnia 17.09.2012 r.

BZB.6733.03.6.2012

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 53, ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647) informuję, o możliwości zapoznania
się dokumentami zebranymi podczas prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
dla inwestycji polegającej na
budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrowąż
na działkach o nr ewid. : 194/1, 196/2, obręb Ostrowąż, gmina Ślesin.

Z aktami sprawy można zapoznać się, a strony postępowania mogą złożyć ewentualne uwagi i wnioski, w pokoju nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie,
w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Otrzymują / miejsce wywieszenia:

1. Sołtys Sołectwa Ostrowąż

(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

2. Tablica informacyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie

3. BIP Ślesin