Ślesin, dnia 27.09.2012 r.

BZB.6733.05.2.2012

 

 

 

                                                             OBWIESZCZENIE

 

               Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, zgodnie z art. 53, ust.1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz. u. nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.z poźn. zm.) informuje o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek Gminy Ślesin z siedzibą
62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15,
w imieniu której wystąpił Pan Tomasz Kościuch reprezentujący „ELECTRA” Projektowanie Nadzór Wykonawstwo
z siedzibą 62-500 Konin, ul. Drużbackiej 16, polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Mikorzyn – Górka na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 198, 205/1, 204/1, 202, 200/1, 200/2, 199, 201, obręb Mikorzyn, gmina Ślesin.

 

       Z aktami sprawy można zapoznać się, a strony postępowania mogą złożyć ewentualne uwagi i wnioski, w pokoju nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie,w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

 

Otrzymują / miejsce wywieszenia:

1. Sołtys Sołectwa Mikorzyn

     (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

2. Tablica informacyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie

3. BIP Ślesin