Ślesin, dnia 21.01.2013 r.

BZB.6733.05.10.2012.2013

OBWIESZCZENIE

Na podstawie art. 53, ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647), Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zawiadamia, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Mikorzyn na działkach oznaczonych nr ewid.: 198, 205/1, 204/1, 202, 200/1, 200/2, 199, 201, obręb Mikorzyn, gmina Ślesin.

Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty dokonania niniejszego zawiadomienia.

Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.