<>

Ślesin, dnia  08.05.2013 r.

BZB.6733.01.92013

 

 

 

 

                                                             OBWIESZCZENIE

 

      Zgodnie z art. 10 § 1, art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks po­stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267) oraz zgodnie z art. 53, ust.1 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 647) informuję, o możliwości zapoznania się dokumentami zebranymi podczas prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Konstantynowo, Kijowskie Nowiny, Szyszyńskie Holendry, Szyszyn i Kijowiec, gmina Ślesin na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi:

 

obręb Żółwieniec: 168/1, 148, 155, 138, 146, 135, 134, 144, 143/1, 142, 141, 140/2, 15, 14, 13, 10, 9, 8, 7, 3, 1.

obręb Szyszyńskie Holendry: 13, 14, 290/1, 21, 22/3, 23/1, 24, 25/1, 26, 27, 29, 30/2, 30/1, 31.

obręb Szyszyn:  1/1, 1/2, 2/2, 3/3, 3/4, 3/6, 3/8, 3/7, 3/2, 5/5, 5/4, 5/2, 6/3, 11/11, 11/14,  11/13, 11/5, 11/9, 351, 9/3, 9/12, 9/11, 9/8, 9/5, 9/2.

obręb Kijowskie Nowiny : 46/4, 48/1.
obręb Kijowiec: 129/2.

 

       Z aktami sprawy można zapoznać się, a strony postępowania mogą złożyć ewentualne uwagi i wnioski, w pokoju nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie,
w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Po tym terminie zostanie wydana decyzjia o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla ww.  inwestycji.

 

 

 

Ukazuje się:

1. Tablica ogłoszeń w UMiG Ślesin

2. Tablica ogłoszeń w miejscowościach, w których realizowana będzie inwestycja

3. Strona internetowa:  http://www.slesin.pl ; http://slesin.nowoczesnagmina.pl