BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin  tel. 63/2704011, fax 63/2704198

e-mail: umslesin@pro.onet.pl  www.slesin.pl

 

 


Ślesin, dn. 03.10.2013 r.

BNK.6840.8.2013

 

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w nieruchomości. Przetarg odbędzie się w dniu 07.11.2013 r. o godz. 9:00 (czwartek) w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15 (biuro Rady).

 

 

l.p

 

Położenie

nieruchomości

 

Nr

działki

 

Pow.

w ha

 

Nr księgi

wieczystej

 

Opis

nieruchomości

 

Przeznaczenie

nieruchomości

Cena

nieruchomości

w zł

Wadium w zł

 

1.

Różnowa

35/6

0,5529

KN1N/
00067504/4

grunty orne:

RIIIb – 0,1000 ha

RIVa – 0,0904 ha

RIVb – 0,2781 ha

RV     - 0,0444 ha

RVI    - 0,0400 ha

w nieobowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Ślesin teren o przeznaczeniu rolniczym

13.000,00

650,00

 

 

  1. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest dokonanie wpłaty wadium w gotówce w wysokości 5% ceny w kasie tut. urzędu lub na  konto Gminy Ślesin, Bank Spółdzielczy w Ślesinie nr 93 8534 0006 0000 0101 0012 0553, w takim terminie, by kwota wadium znalazła się na podanym koncie do dnia 31.10.2013 r. W przypadku wygrania przetargu wadium zalicza się na poczet ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.
  2. Termin zawarcia umowy w formie aktu notarialnego zostanie ustalony w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym, Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin może odstąpić od zawarcia umowy,
    a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
  3. Uczestnik przetargu może być reprezentowany przez pełnomocnika. Pełnomocnik winien przedłożyć oryginał pełnomocnictwa lub notarialnie uwierzytelnioną kopię.
  4. Opłaty związane z kupnem nieruchomości ponosi nabywca.
  5. Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu.
  6. Nieruchomość sprzedawana jest na podstawie danych z ewidencji gruntów,
    ewentualne wznawianie granic odbywa się na koszt i staranie nabywcy.

 

 

z up. Burmistrza Miasta i Gminy

        /-/ Sławomir Królak