Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

- Zarządzenie nr.4/2004 - w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie

ZARZĄDZENIE   NR  4/2004

BURMISTRZA  MIASTA  I  GMINY  ŚLESIN

Z DNIA 30 STYCZNIA 2004 ROKU

 

 

w  sprawie: ustalenia zakładowego planu kont

                    (zasad polityki  rachunkowości)  w

         Urzędzie Miasta  i  Gminy  w  Ślesinie.

 

 

 

             Na  podstawie  art. 10 ust. 2  ustawy z dnia 29  września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. Nr 121, poz. 591  z późn. zm.)  oraz  przepisów rozporządzenia  Ministra  Finansów  z dnia 18 grudnia  2001 roku  w sprawie  szczegółowych  zasad  rachunkowości  oraz  planów  kont  dla  budżetu  państwa,  budżetów  jednostek  samorządu  terytorialnego  oraz niektórych  jednostek  sektora  finansów  publicznych  (Dz. U. Nr 153, poz. 1752)  postanawia  się, co następuje:

 

 

§  1

 

1.     Rokiem  obrotowym  jest rok  kalendarzowy.

2.     W  ramach  roku obrotowego  okresami  sprawozdawczymi  są:

a)   miesiąc  -  do  zestawiania    obrotów   i    sald    na    kontach    ksiąg   głównych i

                  uzgadniania  z  dziennikami  częściowymi   oraz    zapisami    na    kontach    ksiąg

                  pomocniczych,

b)    kwartał/półrocze – do  ustalenia  stanu  należności i zobowiązań według  tytułów

oraz  do  sporządzania  sprawozdań  budżetowych  i  innych sprawozdań określonych w odrębnych  przepisach.

 

 

§  2

 

1.     Ustala  się  Zakładowy  Plan  Kont  (ZPK)  określający:

1)      wykaz  kont  syntetycznych  dla  budżetu  Gminy  Ślesin  (załącznik Nr 1),

2)      wykaz kont  syntetycznych  Urzędu  Miasta  i Gminy,  jako  jednostki  budżetowej  (załącznik  Nr 2)

2.     Zakładowym  planem  kont    plany kont  syntetycznych, stanowiące  załączniki  Nr 1 i 2  do  rozporządzenia  Ministra  Finansów   z  dnia  18  grudnia 2001 r., o  którym  mowa  we  wstępie,  uzupełnione  zgodnie  z § 12  ust. 1  pkt 1  tego  rozporządzenia  o  konta  syntetyczne  służące  do realizacji  dochodów  związanych z  realizacją  zadań  z zakresu  administracji  rządowej  oraz innych  zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

3.     Zasady  tworzenia  kont  ksiąg pomocniczych  i ich  powiązania  z  kontami  ksiąg  głównych  oraz  zasady  klasyfikacji  zdarzeń  gospodarczych w  zakresie  realizacji dochodów  związanych z realizacją  zadań w  zakresu  administracji  rządowej  oraz  innych   zleconych  jednostkom samorządu terytorialnego  ustawami    takie  same,  jak przy realizacji własnych  dochodów  budżetowych.

4.     Zasady  klasyfikacji  zdarzeń  gospodarczych oraz  zasady tworzenia kont  ksiąg  pomocniczych  i ich powiązania  z kontami  ksiąg  głównych  przyjęto  z  komentarza  do  planu  kont  dla państwowych  i  samorządowych   jednostek    budżetowych   i ich 

 

      gospodarstw      pomocniczych     oraz     zakładów     budżetowych,    państwowych  i     

      samorządowych     funduszy     celowych,     autorstwa       Marii      Augustynowskiej,   

      wydanego przez Ośrodek    Doradztwa  i  Doskonalenia  Kadr  sp. z o.o.  w  Gdańsku.

5.     Wykaz  typowych  księgowań  zawiera  załącznik nr 3.

 

 

§  3

 

Ewidencję  kosztów  prowadzi  się na koncie  „400”  według  podziałek  klasyfikacji budżetowej.

 

 

§  4

 

1.     Środki  trwałe  o  wartości  jednostkowej przekraczającej  3.500,00    umarza  się i amortyzuje  według  stawek  określonych w przepisach  o podatku dochodowym  od osób  prawnych  metodą  liniową.

2.     Pozostałe  środki  trwałe  o  wartości  jednostkowej równej lub niższej  niż  3.500,00 zł umarza  się  w sposób  uproszczony, jednorazowo  odpisując  100 %  ich wartości  w  koszty, w miesiącu  oddania  ich do  używania.

3.     Wartości  niematerialne  i prawne  o wartości  jednostkowej  przekraczającej 3.500 zł umarza  się  i  amortyzuje  w  wysokości:

a)     od  licencji na programy komputerowe i od praw autorskich – 50 %,

b)    od pozostałych  wartości niematerialnych i prawnych – 20 %

w  stosunku  rocznym.

4.     Wartości niematerialne i prawne o wartości  jednostkowej  przekraczającej 1.000,00 zł  do 3.500,00    włącznie  umarza  się w  sposób  uproszczony, jednorazowo  odpisując  100 %  ich  wartości  w  koszty, w miesiącu  oddania  ich  do  używania.

5.     Pozostałe  wartości niematerialne i prawne o okresie  używania  dłuższym  niż rok, lecz o wartości  jednostkowej nie przekraczającej 1.000,00 zł  odpisuje  się  w koszty pod  datą  przekazania do  używania w pełnej  wartości  początkowej,  jako zakup  usługi  (zasada  istotności – art. 4 ust. 4  w  związku  z art.8  ust. 1  ustawy  o  rachunkowości). Kontrolę  i ewidencję  tych  wartości  prowadzi  pozaksięgowo  komórka  organizacyjna  dokonująca  zakupu, w  sposób  umożliwiający  ich identyfikację, miejsce  użytkowania  i  osoby za nie odpowiedzialne.

6.     Umorzenie  i amortyzację  środków  trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych,  o których  mowa w pkt 1 i 3,  odpisuje  się  jednorazowo  za okres  całego roku  obrotowego.

7.     Ewidencję  analityczną  środków  trwałych  prowadzi  się  według  poszczególnych  grup  środków, określonych w przepisach  dotyczących klasyfikacji środków  trwałych (KŚT).

 

 

§  5

 

Materiały  przekazywane  bezpośrednio  z zakupu  na potrzeby administracyjne  i gospodarcze  odpisuje  się w koszty w pełnej ich wartości na dzień  ich zakupu. Materiały  ujmowane są w  ewidencji ilościowej  (pozaksięgowej) w  referatach lub na stanowiskach  dokonujących zakupów,  z  wyłączeniem, np. wydawnictw  fachowych, czasopism, książek, biuletynów,  których rozchód  opisany  jest  na  dowodzie  księgowym.

 

 

§  6

 

W  przypadku  uzasadnionego  braku możliwości uzyskania  zewnętrznych obcych dowodów  źródłowych  stosuje  się  dowód  zastępczy w postaci dokumentu  poświadczającego  dokonanie  operacji gospodarczej, sporządzonego przez  osobę  dokonującą  tej operacji, sprawdzonego i podpisanego przez Skarbnika Miasta i Gminy lub Zastępcę Skarbnika  oraz zaakceptowanego przez Burmistrza  Miasta i Gminy Ślesin lub Zastępcę  Burmistrza, z  wyjątkiem operacji gospodarczych, których  przedmiotem są  zakupy  opodatkowane  podatkiem od towarów  i usług  oraz  skup metali  nieżelaznych  od ludności.

 

 

§  7

 

Zakres  prowadzenia ksiąg rachunkowych systemem tradycyjnym  oraz  archiwizowanie  danych i ich  zbiorów  zawiera  załącznik  Nr 4.

 

 

§  8

 

Traci  moc  zarządzenie  Nr  ...............  Burmistrza  Miasta i Gminy Ślesin   z  dnia ................................  w  sprawie  Zakładowego Planu Kont.

 

 

§  9

 

Wykonanie  zarządzenia  powierza  się  Referatowi  Finansowo – Budżetowemu.

 

 

§  10

 

Zarządzenie  wchodzi  w  życie z  dniem podpisania.

 

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                            /-/ Jan Niedźwiedziński

 

 

 

 

 

Załączniki

Zalacznik nr.4 (33.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Zaborowski
Data wprowadzenia:2005-05-11 11:01:39
Opublikował:Mariusz Zaborowski
Data publikacji:2005-05-11 11:09:10
Ostatnia zmiana:2005-05-11 11:09:10
Ilość wyświetleń:3105
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, Tel.: 63 2704011, Fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij