ZARZĄDZENIE  WEWNĘTRZNE    NR  33/ 2004

 

           Burmistrza  Miasta  i  Gminy   Ślesin   z  dnia    2004.10. 06

 

w sprawie:

                   przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia  

                   publicznego

 

 

Na  podstawie art. 19  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19,  poz. 177 )   zarządzam,  co  następuje :

 

                                                       §  1

 

Do przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówień publicznych     o wartości powyżej  60 000 euro powoływana będzie każdorazowo komisja przetargowa w składzie co najmniej trzech osób.

 

                                                      §  2

 

Wszystkie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego powyżej 6 000 euro przygotowują i prowadzą  pracownicy: Pan  Maciej Ptak – Kierownik referatu Gospodarki Przestrzennej i Inwestycji oraz Pani Alicja Owczarska – inspektor d/s. zamówień publicznych.

Roczne sprawozdania o udzielonych zamówieniach, o których mowa     w art. 98 ustawy Prawo  zamówień  publicznych  sporządza   Pani  Alicja  Owczarska.

 

                                                      §  3

 

Członków komisji przetargowej powołuje Burmistrz.

 

                                                      §  4

 

Traci moc Zarządzenie Nr 09/2004 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin       z dnia 03.03.2004r w sprawie powołania Komisji Przetargowej.

 

                                                      §  5

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

                                                               Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                       /-/ Jan Niedźwiedziński