Symbol:
5345

Wydział:


Podstawa prawna:
Art. 44h i 44i ustawy z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (tekst jednolity Dz.U. z 2006 r. Nr 139, poz.993 z póź. zmianami)


Opłaty:
31 zł


Termin odpowiedzi:
7 dni

Jednostka odpowiadająca:
inspektor d/s ewidencji ludności

Tryb odwoławczy:
Na postanowienie o odmowie udzielenia informacji przysługuje zażalenie do Wojewody Wielkopolskiego w Poznaniu za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie (zażalenie składa się w Biurze Obsługi Interesanta)


Uwagi:
Brak


Dokumenty
  • Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych

  • Dowód osobisty (do wglądu), pełnomocnictwo w przypadku reprezentowania m. in. Skarbu Państwa, wezwanie sądu do uzupełnienia braków