Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

OTWARTY KONKURS DOTYCZĄCY POMOCY SPOŁECZNEJ

OTWARTY KONKURS DOTYCZĄCY POMOCY SPOŁECZNEJ


Na podstawie art.11, art. 13, art. 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz.1118 ze zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania gminnego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2016 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze: pomocy społecznej.


I. Rodzaj zadania
Prowadzenie gminnych placówek opiekuńczo - wychowawczych wsparcia dziennego oferujących dożywianie dzieci w zakresie działań opiekuńczo - wychowawczych przeznaczonych dla dzieci i młodzieży z rodzin ubogich i dysfunkcyjnych.
1. Cel zadania:
- Zapewnienie dzieciom opieki i wychowania poza rodziną,
- Pomocy w pokonywaniu trudności szkolnych, w tym wyrównywanie deficytów rozwojowych,
- Organizowania dzieciom czasu wolnego, w tym uczestnictwa w zajęciach kulturalnych, rekreacyjnych i sportowych,
- Wspieranie rodziny w sprawowaniu jej podstawowych funkcji w tym dbałość o poszanowanie i podtrzymywanie związków emocjonalnych dziecka z rodzicami i rodzeństwem,
- Zapewnienie pomocy rodzinie i dzieciom sprawiającym problemy wychowawcze, zagrożonym przestępczością, demoralizacją i uzależnieniami,
- Tworzenie dzieciom warunków fizycznego i psychicznego rozwoju,
- Wpajanie pozytywnych wzorców zachowań sprzyjających nawiązywaniu więzi uczuciowych oraz związków interpersonalnych,
- Kształtowanie u dzieci nawyków i uczenia zachowań pro zdrowotnych.
2. Zadanie niniejsze skierowane jest w szczególności do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Ślesin.


II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację
zadania wyniesie w 2016 r. 55.000,00 zł (słownie: pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych 00/100).


III. Zasady i warunki przyznawania dotacji:
1. Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny:
- złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny i terminowy,
- posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę do realizacji zadania.
2. Posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.
3. W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana - oferent
sporządzi korektę kosztorysu wykonania zadania.


IV. Termin i warunki realizacji zadania:
1. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna zakończyć się z dniem 31 grudnia 2016 r. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego z wykonania zadania.
2. Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż określone w zadaniu.


V. Termin składania ofert i wymagane dokumenty:
Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 12 lutego 2016 r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie ul. Kleczewska 15 pokój Nr 107 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego)
Oferta powinna zawierać:
1) szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;
2) termin i miejsce realizacji zadania publicznego;
3) kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;
4) informację o wcześniejszej działalności organizacji pozarządowej lub podmiotu w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne;
5) informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;
6) deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.
Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:
1) odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia), a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności organizacji,
2) sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,
3) statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego o podstawie prawnej działania niż odpis z Krajowego Rejestru Sądowego. Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.


VI. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert:
1. Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie do dnia 02 marca 2016 r.
2. Oferty spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.
Przy ocenie będą brane pod uwagę w szczególności następujące kryteria:
a) merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,
b) ocena możliwości realizacji zadania przez doświadczenia tego podmiotu w realizacji zadania, posiadanych zasobów ludzkich,
podmiot przy uwzględnieniu zadania, realności wykonania
c) zasięg terytorialny zadania i liczba osób objętych projektem,
d) ocena kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,
e) wykonanie i rozliczenie zadania zleconego organizacji w poprzednim roku,
f) udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,
g) zgodności tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.
Decyzję o udzieleniu dotacji na ww. zadanie podejmie Burmistrz Miasta i Gminy w Ślesinie. Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Ślesinie nie przysługuje odwołanie.


VII. Informacja o zrealizowanych w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom.
W 2015 roku zrealizowano zadanie z zakresu pomocy społecznej, na wykonanie którego przekazano organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości - 55.000,00 zł.


VIII. Postanowienia końcowe:
1. Dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji będą udzielane w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin pokój nr 3 (USC).
2. Obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania
z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz.25). Formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej tutejszego Urzędu www.umig.slesin.pl.
3. Niniejsze ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu, umieszczone zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu http://www.umig.slesin.pl/.


Ślesin dn. 20.01.2016 r.

Załączniki

OTWARTY KONKURS DOTYCZĄCY POMOCY SPOŁECZNEJ (209.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG
Źródło informacji:Katarzyna Fryza
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Henryk Guzik
Data wprowadzenia:2016-01-21 07:31:44
Opublikował:Henryk Guzik
Data publikacji:2016-01-21 07:34:52
Ostatnia zmiana:2016-01-21 07:34:58
Ilość wyświetleń:1118

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij