Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

OGŁOSZENIE NABÓR NA STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENTA W MIEJSKO-GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ

KIEROWNIK MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚLESINIE OGŁASZA KONKURS OFERT NA STANOWISKO URZĘDNICZE

 

REFERENTA

 

W MIEJSKO - GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W ŚLESINIE

 

OD DNIA 11.03.2016 R.

 

 

 

I. Wymagania niezbędne:

 

 1. Wykształcenie wyższe.
 2. Obywatelstwo polskie.
 3. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych, niekaralność, tj. osoba, która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 4. Nieposzlakowana opinia,
 5. Znajomość przepisów prawa oraz umiejętności ich stosowania w praktyce:

- ustawy o świadczeniach rodzinnych,

- ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów,

- ustawy Kodeks postępowania administracyjnego,

- ustawy o pracownikach samorządowych,

- ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci.

     6. Biegła obsługa komputera w tym programów i technik komputerowych ze szczególnym

         uwzględnieniem edytorów tekstu i arkuszy kalkulacyjnych,

     7. Umiejętność organizacji pracy własnej i współpracy w zespole,

     8. Umiejętność pracy pod presją czasu,

     9. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku referenta,

    10. Konieczne doświadczenie w rozpatrywaniu spraw ze świadczeń rodzinnych

 

II. Dodatkowe wymagania:

 

 1. Zaangażowanie i terminowość wykonywania zadań,
 2. Umiejętność sprawnej organizacji pracy,
 3. Łatwość nawiązywania kontaktów z klientami i współpracownikami,
 4. Umiejętność analizy dokumentów,
 5. Kreatywność, komunikatywność, dokładność,
 6. Umiejętność negocjacji, przekonywania i argumentowania,
 7. Dyspozycyjność, rzetelność, sumienność i pracowitość,
 8. Kierowanie się zasadami etyki zawodowej,

 

 

III. Podstawowy zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

 

 1. Przygotowanie i realizowanie prac związanych z udzielaniem świadczeń rodzinnych
 2. Opracowywanie potrzeb i środków na świadczenia rodzinne na dany rok,
 3. Przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych  łącznie z pełną dokumentacją wynikającą z ustawy o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
 4. Prowadzenie postępowania w sprawie przyznania i wypłacania świadczeń rodzinnych z obowiązującym stanem prawnym,
 5. Udzielanie informacji o uprawnieniach oraz pomocy przy załatwianiu spraw dotyczących świadczeń rodzinnych
 6. Opracowywanie decyzji administracyjnych,
 7. Sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,
 8. Terminowe przyznawanie i realizowanie świadczeń,
 9. Prowadzenie rejestru wniosków wydawanych decyzji oraz teczek z dokumentacją realizowanych zadań,
 10. Wykonywanie wszystkich czynności związanych z obsługą programu komputerowego "Sygnity"
 11. Wykonywanie wszelkich sprawozdań świadczeń rodzinnych
 12. Weryfikacja i aktualizacja świadczeń rodzinnych
 13. Współpraca z innymi pracownikami oraz instytucjami,
 14. Wydawanie zaświadczeń dotyczących pobranych świadczeń,
 15. Prowadzenie postępowań w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
 16. Gospodarowanie środkami budżetowymi będącymi w dyspozycji danego stanowiska pracy i kontrolowanie prawidłowości ich wykorzystywania,
 17. Comiesięczne przygotowanie zapotrzebowania na świadczenia rodzinne oraz przekazywanie danych do projektu budżetu na kolejny rok,
 18. Archiwizowanie dokumentacji,
 19. Prowadzenie teczek spraw świadczeniobiorców zgodnie z instrukcją kancelaryjną,
 20. Niezależnie od powyższego kierownik Ośrodka może zlecić wykonywanie innych czynności służbowych nie objętych niniejszym zakresem czynności lecz związanych z wykonywanymi zadaniami oraz pomocą społeczną,
 21. Przygotowywanie korespondencji do wysyłki,
 22. Obsługuje sprzęt biurowy (komputer, kserokopiarkę, drukarkę itp.) wyłącznie w celach służbowych,
 23. Przy wykonywaniu zadań pracownik jest obowiązany:

- udzielać osobom pełnej informacji o przysługujących im świadczeniach,

- zachować w tajemnicy informacje uzyskane w toku czynności zawodowych, a także

   po ustaniu zatrudnienia, chyba, że działa to przeciwko dobru osoby lub rodziny,

- do podnoszenia swoich kwalifikacji.

 

IV. Informacja o warunkach pracy na danym stanowisku:

 

 1. Miejsce wykonywania pracy: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ślesinie  przy ul. Kleczewskiej 15, 62-561 Ślesin
 2. Stanowisko pracy: referent
 3. Czas pracy: pełen etat
 4. Praca od 01 kwietnia 2016 r.

 

 

 

V. Wymagane dokumenty:

 

 1. Życiorys (CV) z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,
 2. List motywacyjny,
 3. Dokumenty poświadczające posiadane wykształcenie (kserokopie dyplomów lub zaświadczeń o stanie odbytych studiów) i inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
 4. Kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie,
 5. Kopie świadectw pracy,
 6. Oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych i o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego oraz umyślne przestępstwo skarbowe, po zatrudnieniu konieczny będzie oryginał zapytania o udzielenie informacji o osobie,
 7. Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, (Dz. U. z 2015r., poz. 2135)
 8. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku, na które prowadzony jest nabór,
 9. Zaświadczenie o zatrudnieniu – w przypadku trwania stosunku pracy.

 

Oferty konkursowe należy składać osobiście lub drogą pocztową w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem  „Nabór: Program Rodzina 500+” do dnia    17.03.2016r. pod adresem Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin do godziny 15:00, pokój nr 4.

Druki oświadczeń są do pobrania na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Ślesin.

 

Aplikacje, które wpłyną do ośrodka po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru oraz lista kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Ślesin oraz tablicy ogłoszeń Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie. Oferty niekompletne i które wpłyną po terminie określonym powyżej nie będą rozpatrywane. Osoby spełniające wymogi formalne zostaną poinformowane o terminie kolejnego postępowania konkursowego. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy Ślesin oraz na tablicy ogłoszeń Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ślesinie  w terminie 14 dni od daty zatrudnienia wybranego kandydata albo zakończenia procedury naboru, w przypadku, gdy w jego wyniku nie doszło do zatrudnienia żadnego kandydata.

 

Kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

w Ślesinie

Dorota   Adamska

 

Załączniki

Nabór na stanowisko urzędnicze referenta w Miejsko-Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (40.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
kwestionariusz (37.6kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie (30.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oswiadczenie_o_wyrazeniu_zgody (17.7kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie do czynnosci prawnych (32.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
oświadczenie o niekaralności (59.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:MGOPS
Źródło informacji:Dorota Adamska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Kozikowska
Data wprowadzenia:2016-03-09 13:21:53
Opublikował:Beata Kozikowska
Data publikacji:2016-03-09 13:27:08
Ostatnia zmiana:2016-03-09 13:37:35
Ilość wyświetleń:1519
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, Tel.: 63 2704011, Fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij