Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

Nabór na wolne Stanowisko Urzędnicze

SOR.2110.3.2016

Ślesin, dnia 8 kwietnia 2016r.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY ŚLESIN

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202 ze zm.)

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin

ul. Kleczewska 15

62-561 Ślesin

Nazwa stanowiska: inspektor ds. Rozliczania z Pracownikami Oświatowymi

 1. Wymagania kwalifikacyjne kandydatów:

  1. Wymagania niezbędne:

  • obywatelstwo polskie,

  • pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

  • nieposzlakowana opinia,

  • wykształcenie wyższe (wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym),

  • niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie,

  • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

  • co najmniej trzyletni staż pracy,

  • znajomość regulacji prawnych w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
   o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1202 ze zm.), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
   z 2015 r., poz. 1515 ze zm.), ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2014 r., poz. 191 ze zm.), ustawy z dnia
   7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 r., poz. 2156
   ze zm.), ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.
   z 2015 r., poz. 1502 ze zm.), ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2016 r., poz. 23) oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

  1. Wymagania dodatkowe:

  • co najmniej roczne doświadczenie w pracy w administracji samorządowej,

  • doświadczenie z zakresu księgowości,

  • znajomość obsługi komputera – Microsoft Office /Word, Excel/,

  • umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich zmian oraz stosowania w praktyce,

  • znajomość języka angielskiego,

  • umiejętność pracy w zespole,

  • umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,

  • uczciwość, staranność, odpowiedzialność,

  • samodzielność, kreatywność i komunikatywność.

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku inspektor ds. Rozliczania
  z Pracownikami Oświatowymi:

  1. Obsługa programów kadrowo – płacowych (PŁACE OPTIVUM, PŁATNIK).

  2. Sporządzanie list płac oraz list zasiłkowych dla pracowników oświaty.

  3. Sporządzanie miesięcznych dokumentów rozliczeniowych i deklaracji do ZUS
   i Urzędu Skarbowego.

  4. Prowadzenie dokumentacji płacowej kartotek wynagrodzeń i zasiłków nauczycieli.

  5. Wystawianie zaświadczeń o zarobkach pracowników.

  6. Sporządzanie angaży dla nauczycieli oraz dla pracowników niepedagogicznych (pracownicy obsługi) placówek oświatowych.

  7. Prowadzenie ewidencji pracowników zatrudnionych i zwolnionych.

  8. Prowadzenie ewidencji emerytów i rencistów placówek oświatowych.

  9. Prowadzenie teczek spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykazem rzeczowym akt.

  10. Przekazywanie do archiwum urzędu akt zgodnie z obowiązującymi przepisami i instrukcją.

 1. Informacja o warunkach pracy na stanowisku inspektor ds. Rozliczania
  z Pracownikami Oświatowymi:

  1. budynek piętrowy, usytuowanie stanowiska pracy na parterze budynku /brak podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych, sanitariat niedostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej/,

  2. praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin,

  3. czas pracy: pełny wymiar czasu pracy – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

  4. bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem, wysiłek umysłowy.

 1. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 2. Wymagane dokumenty:

  1. wypełniony kwestionariusz w wersji dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie, zgodny z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika (Dz. U. z 1996r. Nr 62, poz. 286 ze zm.),

  2. list motywacyjny,

  3. CV z dokładnym opisem przebiegu pracy zawodowej,

  4. kserokopie świadectw pracy lub zaświadczeń (w tym zaświadczenia
   o zatrudnieniu w przypadku trwania stosunku pracy),

  5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

  6. kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.,

  7. oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

  8. oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

  9. oświadczenie kandydata lub zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności objętych zakresem zadań na stanowisku inspektor ds. Rozliczania z Pracownikami Oświatowymi,

  10. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji. Klauzula o treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w zgłoszeniu dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U . z 2014r. poz. 1182 ze zm.)”,

  11. spis wszystkich dokumentów.

wszystkie dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty podpisane komputerowo dyskwalifikują kandydata.

 1. Termin i miejsce składania dokumentów:

  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze - inspektor ds. Rozliczania z Pracownikami Oświatowymi” osobiście
   w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Ślesin w sekretariacie pokój nr 107 lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20 kwietnia 2016r.
   do godz. 1300.
   O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta
   i Gminy Ślesin.

  2. Aplikacje, które wpłyną do urzędu po określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 1. Inne informacje:

  1. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru.

  2. Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta i Gminy Ślesin.

  3. Osoba wyłoniona w drodze przeprowadzonego naboru zostanie zatrudniona niezwłocznie po przeprowadzeniu wstępnych badań lekarskich.

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin
/-/ Mariusz Zaborowski

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG
Źródło informacji:Agnieszka Kowalska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Henryk Guzik
Data wprowadzenia:2016-04-08 08:29:46
Opublikował:Henryk Guzik
Data publikacji:2016-04-08 08:31:38
Ostatnia zmiana:2016-04-28 18:30:42
Ilość wyświetleń:1559

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij