Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

Zgromadzenia publiczne

Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Sekretariat Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie
pl. Kleczewska 15,
62-561 Ślesin
tel. 63 2704 011
faks 63 2704 198
e-mail: sekretariat@slesin.pl

Osobą odpowiedzialną za przyjmowanie wniosków, przygotowywanie decyzji i publikacji na stronie BIP Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie jest: Beata Kozikowska

Zgromadzenia  w trybie uproszczonym (niepowodujące utrudnień w ruchu drogowym) zgłaszać można przez całą dobę:

Wielkopolski Urząd Wojewódzki w Poznaniu

Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego

Al. Niepodległości 16/18

61 - 713 Poznań

telefony:

61 854 99 00

61 854 99 10

Fax

61 852 73 27

61 854 99 20

E - mail: czk@poznan.uw.gov.pl


Kto może wystąpić z wnioskiem / zainicjować sprawę: Osoby posiadające pełną zdolność do czynności prawnych

Uwagi:

Zgromadzeniem jest zgrupowanie osób na otwartej przestrzeni dostępnej dla nieokreślonych imiennie osób  w określonym miejscu w celu odbycia wspólnych obrad lub w celu wspólnego wyrażenia stanowiska w sprawach publicznych.
Zgromadzeniem spontanicznym jest zgromadzenie, które odbywa się w związku z zaistniałym nagłym i niemożliwym do wcześniejszego przewidzenia wydarzeniem związanym ze sferą publiczną, którego odbycie w innym terminie byłoby niecelowe lub mało istotne z punktu widzenia debaty publicznej.

Opłaty: Zawiadomienie nie podlega opłacie
Termin i sposób załatwienia sprawy: Organizator zgromadzenia zawiadamia organ gminy o zamiarze zorganizowania zgromadzenia w taki sposób, aby wiadomość dotarła do organu nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 6 dni przed planowaną datą zgromadzenia.
Zawiadomienie może zostać złożone w formie pisemnej, za pomocą faksu, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2013 r. poz. 1422).
Zawiadomienie powinno zawierać:
•    imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim, a w przypadku gdy organizatorem zgromadzenia jest osoba prawna lub inna organizacja - jej nazwę i adres siedziby oraz imię i nazwisko osoby wnoszącej zawiadomienie w imieniu organizatora zgromadzenia, jej numer PESEL albo rodzaj
i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z tą osobą;
•    imię i nazwisko przewodniczącego zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj
i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres do korespondencji, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
•    cel zgromadzenia, w tym wskazanie spraw publicznych, których ma dotyczyć zgromadzenie;
•    datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
•    informację o środkach służących zapewnieniu pokojowego przebiegu zgromadzenia,
o ile organizator zgromadzenia je zaplanował.

Do zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia dołącza się:
•    pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia
w przypadku jego wyznaczenia;
•    zdjęcie organizatora zgromadzenia albo przewodniczącego zgromadzenia w przypadku jego wyznaczenia.
W przypadku wniesienia zawiadomienia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej zamiast pisemnej zgody na przyjęcie obowiązków przewodniczącego zgromadzenia można dołączyć elektroniczną kopię tego dokumentu.
Rozpoznanie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zawiadomienia  
o zgromadzeniu. Organ gminy wydaje decyzję o zakazie zgromadzenia nie później niż na 96 godzin przed planowaną datą zgromadzenia,  jeżeli:
1.    jego cel narusza wolność pokojowego zgromadzania się, jego odbycie narusza art. 4 lub zasady organizowania zgromadzeń albo cel zgromadzenia lub jego odbycie naruszają przepisy karne;
2.    jego odbycie może zagrażać życiu lub zdrowiu ludzi albo mieniu w znacznych rozmiarach, w tym gdy zagrożenia tego nie udało się usunąć w przypadkach, o których mowa w art. 12 lub art. 13 ustawy Prawo  o zgromadzeniach.

Decyzję o zakazie zgromadzenia organ gminy udostępnia niezwłocznie na stronie podmiotowej w Biuletynie Informacji Publicznej i przekazuje również organizatorowi zgromadzenia za pomocą środków komunikacji elektronicznej wraz z informacją o jej udostępnieniu. Jednocześnie organ gminy przekazuje decyzję o zakazie zgromadzenia wraz z aktami sprawy właściwemu sądowi okręgowemu.
Decyzję o zakazie zgromadzenia uważa się za doręczoną z chwilą udostępnienia jej
w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej organu gminy.

Postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń:
 Jeżeli organizator zgromadzenia uzna, że planowane zgromadzenie nie będzie powodować utrudnień w ruchu drogowym, a w szczególności powodować zmiany w jego organizacji może zastosować postępowanie uproszczone w sprawach zgromadzeń.
Zgodnie z tą procedurą  organizator zawiadamia o zamiarze zorganizowania zgromadzenia Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego, nie wcześniej niż na 30 dni i nie później niż na 2 dni przed planowaną datą zgromadzenia, podając:
1.    imię i nazwisko organizatora zgromadzenia, jego numer PESEL albo rodzaj i numer dokumentu tożsamości w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL, adres poczty elektronicznej i numer telefonu umożliwiające kontakt z nim;
2.    datę, godzinę i miejsce rozpoczęcia zgromadzenia, przewidywany czas trwania, przewidywaną liczbę uczestników oraz ewentualną trasę przejścia ze wskazaniem miejsca zakończenia zgromadzenia;
3.    ewentualne zagrożenia, które w jego ocenie mogą pojawić się w trakcie zgromadzenia.

Zgłoszenia zgromadzeń w trybie uproszczonym dokonuje się u Dyspozytora WCZK (całodobowo, 7 dni w tygodniu)
•    telefonicznie pod numerem: 61 854 99 00   61 854 99 10 fax 61 852 73 27

61 854 99 20
lub
•    pocztą elektroniczną na adres: : czk@poznan.uw.gov.pl 
Podstawa prawna: Ustawa z dnia 24 lipca 2015r. Prawo o zgromadzeniach (Dz.U.2015.poz.1485)
Wymagane wnioski i dokumenty:
•    zawiadomienie o zamiarze zorganizowania zgromadzenia publicznego
•    zdjęcie przewodniczącego zgromadzenia w powszechnie stosowanym formacie paszportowym/dowodowym/legitymacyjnym
•    w przypadku gdy przewodniczącym zgromadzenia jest inna osoba niż organizator do zawiadomienia należy dołączyć pisemną zgodę na przyjęcie obowiązków przewodniczącego w przypadku jego wyznaczenia.

 

Załączniki

Oświadczenie (23.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Zgłoszenie (41kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Podmiot udostępniający:UMiG
Źródło informacji:Beata Kozikowska
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Beata Kozikowska
Data wprowadzenia:2017-01-03 16:04:40
Opublikował:Beata Kozikowska
Data publikacji:2017-01-03 16:06:18
Ostatnia zmiana:2017-01-03 16:06:32
Ilość wyświetleń:2012
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, Tel.: 63 2704011, Fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij