BZP.271.8.PN.2020                                                                           Ślesin 06.10.2020

Dotyczy: Przebudowa przepompowni ścieków w Ślesinie oraz przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej

<>

Ogłoszenie nr 593903-N-2020 z dnia 2020-10-06 r.

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Pzp zamieszcza poprawiony załącznik do SIWZ: Dokumentacja Zad.I. (STWiOR)

Zamawiający zgodnie z art. 38 ust.4 ustawy Pzp zamieszcza zmianę Ogłoszenia i SIWZ oraz załącznik nr 1- Formularz ofertowy

Zamawiający w związku z ww. zmianą zgodnie z art. 12a ust.2 wydłuża termin składania ofert do dnia: 23.10.2020 r. godz. 11:00

Zmiany w SIWZ dotyczą:

W rozdz. V. ust.1 pkt 2) warunek dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej (doświadczenie oraz potencjał techniczny)

W rozdz. XI- termin związania ofertą

W rozdz. XV- termin składania ofert i otwarcia ofert

Zmiana załącznika nr 1 -Formularz ofertowy w zakresie terminu związania ofertą.

UWAGA !!!  

Zamawiający, zgodnie z zaleceniami sanitarno- epidemiologicznymi dotyczącymi ograniczenia możliwości bezpośredniego kontaktu, przeprowadzi otwarcie ofert za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej bez osobistego udziału Wykonawców (teletransmisja w czasie rzeczywistym na kanale Gminy Ślesin:

                                  https://www.youtube.com/results?search_query=gmina+slesin

Transmisja on-line z otwarcia ofert w zaistniałej sytuacji zagrożenia epidemicznego w sposób wystarczający realizuje zasadę, o której mowa w art. 86 ust.2 ustawy Pzp., przepis ten stanowi, że otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu ich składania.