Ślesin, dnia 15 października 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej oraz Ochrony Środowiska
 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie

 

       I.            Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie

ul. Kleczewska 15

62-561 Ślesin

 

    II.            Stanowisko pracy:

Podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej oraz Ochrony Środowiska

 

 III.            Wymagania kwalifikacyjne kandydatów związanych ze stanowiskiem:

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)       wykształcenie wyższe (wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym), preferowane w zakresie ochrony środowiska lub prawa administracyjnego.

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość regulacji prawnych w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o ochronie przyrody (Dz.U. z 2020 r., poz. 55 ze zm.), ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Środowiska (Dz.U. 2020 r., poz.1219 ze zm.), ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko
(Dz.U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.), ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U z 2020 r., poz. 310 ze zm.), ustawa z dnia
14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz.U.
 z 2020 r., poz. 256 ze zm.), ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.), ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r.
o gospodarce komunalnej (Dz.U. z 2020 r., poz. 712 ze zm.), ustawa
z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2020 r., poz. 611)  oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

b)      umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich zmian oraz stosowania w praktyce,

c)      umiejętność pracy w zespole,

d)      umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,

e)      uczciwość, staranność, odpowiedzialność,

f)       samodzielność, kreatywność i komunikatywność,

g)      znajomość obsługi komputera – Microsoft Office /Word, Excel/,

h)      prawo jazdy kat B.

 

 IV.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie zadań wynikających z ustaw oraz zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, a w szczególności:

1.      Prowadzenie spraw z zakresu Gospodarki Komunalnej i Lokalowej:

a)      zarządzanie budynkami mieszkalnymi stanowiącymi własność samorządu terytorialnego,

b)      przydział lokali mieszkalnych, użytkowych i zastępczych,

c)      sporządzanie umów, najem lokali mieszkalnych i użytkowych,

d)      przekwaterowywanie do pomieszczeń zastępczych,

e)      regulowanie uprawnień do lokalu osób pozostałych w nim po wprowadzeniu się najemcy,

f)       załatwianie spraw dotyczących zmiany lokalu i ustalenie ekwiwalentu,

g)      prowadzenie egzekucji oraz usuwanie skutków samowoli lokalowej,

h)      miesięczne rozliczanie wpływu czynszów,

i)       wystawianie faktur za czynsz,

j)       wynajem lokali użyteczności publicznej na terenie Gminy Ślesin,

k)      w zakresie energii elektrycznej:

·         rozliczanie i zwrot kosztów za zużytą energię oświetlenia ulicznego,

·         rozliczenie i zwrot kosztów energii w obiektach gminnych,

·         wystawianie faktur za zużytą energię elektryczną dla lokali stanowiących własność Gminy Ślesin.

2.      Prowadzenie spraw z zakresu Gospodarki Komunalnej:

a)      sporządzanie umów lub porozumień na prace wykonywane i zlecone przez Gminę Ślesin,

b)      opiniowanie faktur,

c)      nadzór nad usuwaniem awarii, udział w interwencjach.

3.      Prowadzenie spraw z zakresu Ochrony Środowiska:

a)      wydawanie decyzji na działalność w zakresie wywozu nieczystości płynnych,

b)      kontrola i nadzór nad wprowadzaniem zanieczyszczeń, nieczystości stałych i płynnych do środowiska,

c)      naliczanie opłat za emisję oraz pyłów do środowiska,

d)      ustanawianie ograniczeń co do czasu pracy urządzeń technicznych oraz środków transportu stwarzających uciążliwość w zakresie hałasu
 i wibracji łącznie z unieruchomieniem,

e)      dbanie o utrzymanie czystości i porządku na terenie Gminy,

f)       sprawy orzekania w niektórych sprawach prawa wodnego w zakresie ochrony środowiska,

g)      ustanawianie terenów parku, określenia granic oraz sposobu wykorzystywania i ochrony,

h)      prowadzenie procedur administracyjnych związanych z wydawaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach,

i)       współpraca z Referatem Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej
w zakresie sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wymagań ochrony środowiska,

j)       udostępnianie na potrzeby społeczeństwa posiadanych opracowań, informacji i decyzji dotyczących środowiska,

k)      przyjmowanie i załatwianie interwencji oraz przeprowadzanie kontroli w zakresie niewłaściwego prowadzenia gospodarki wodno-ściekowej, zanieczyszczenia powietrza, gospodarowania odpadami, hałasu, ochrony przyrody, geologii oraz podejmowania stosownych zobowiązań do przestrzegania zasad ochrony środowiska,

l)       prowadzenie spraw związanych z wydawaniem koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin pospolitych oraz spraw związanych z brakiem koncesji na wydobywanie takich kopalin,

m)   prowadzenie spraw związanych z planami i programami w ochronie środowiska,

n)      prowadzenie spraw związanych z wydawaniem decyzji:

·         nakazujących usunięcie odpadów z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania,

·         zatwierdzających instrukcję eksploatacji odpadów.

4.      Prowadzenie spraw z zakresu realizacji obowiązków przez gminę wynikających z ustawy Prawo wodne, a w szczególności:

a)      prowadzenie spraw z zakresu uiszczania opłaty retencyjnej,

b)      prowadzenie spraw z zakresu realizacji programu wodnośrodowiskowego.

5.      Prowadzenie teczek spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykazem rzeczowym akt.

6.      Przekazywanie do archiwum urzędu akt zgodnie z obowiązującymi przepisami
i instrukcją.

    V.            Informacja o warunkach pracy

1.      budynek 4-kondygnacyjny, usytuowanie stanowiska pracy na II poziomie budynku /dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, sanitariat dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej/

2.      praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin,

3.      czas pracy: pełny wymiar czasu pracy – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

4.      bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem, wysiłek umysłowy.

 

 VI.            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gmin w Ślesinie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VII.            Wymagane dokumenty:

1.      wypełniony kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie,

2.      list motywacyjny,

3.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

5.      oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim,

6.      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.      oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią,

9.      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania czynności objętych zakresem zadań na stanowisku podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej oraz Ochrony Środowiska,

10.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

Wzory wyżej wymienionych oświadczeń, wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz klauzula informacyjna dla kandydata dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://slesin.nowoczesnagmina.pl/
(w lokalizacji: Aktualności >> Konkursy >> 2020 >> Nabór na wolne stanowisko urzędnicze).

 

UWAGA: Wszystkie dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie.

Dokumenty podpisane komputerowo dyskwalifikują kandydata.

 

VIII.            Termin i miejsce składania dokumentów:

1.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej oraz Ochrony Środowiska” osobiście w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie (w trosce o bezpieczeństwo, w związku z nasileniem zagrożenia epidemicznego, Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie od dnia 12.10.2020 r. rozpoczął pracę w trybie wewnętrznym. Oznacza to, że w korytarzu, przy wejściu do budynku Urzędu, ustawiona jest skrzynka podawcza, do której kandydat może wrzucić kopertę
z dokumentami aplikacyjnymi. Jednak nie będzie funkcjonowało potwierdzenie złożenia dokumentów przez Urząd) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy  Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin w nieprzekraczalnym terminie do dnia 26 października 2020 r. do godz. 1530. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.

2.      Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 IX.            Inne informacje:

1.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru.

2.      Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta
i Gminy Ślesin.

3.      Kandydat wyłoniony w drodze przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony z uwzględnieniem zasad określonych w art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

                                                                                                                                                                                                                                                              Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                                                                                                                                                                                                 /-/ Mariusz Zaborowski