Ślesin, dnia 23 października 2020 r.

 

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

na podstawie art. 11 ust.1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.

o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282)
ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko urzędnicze:
podinspektor ds. Budownictwa i Zarządzania Drogami
 w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie

 

       I.            Nazwa i adres jednostki:

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie                           

ul. Kleczewska 15

62-561 Ślesin

 

    II.            Stanowisko pracy:

Podinspektor ds. Budownictwa i Zarządzania Drogami

 

 III.            Wymagania kwalifikacyjne kandydatów związanych ze stanowiskiem:

1.      Wymagania niezbędne:

a)      obywatelstwo polskie z zastrzeżeniem art. 11 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282),

b)      pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c)      niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d)      stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wyżej wymienionym stanowisku,

e)      nieposzlakowana opinia,

f)       wykształcenie wyższe (wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym), preferowane w zakresie prawa administracyjnego lub budownictwa i inżynierii ruchu drogowego.

 

2.      Wymagania dodatkowe:

a)      znajomość regulacji prawnych w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku, a w szczególności ustawy z dnia 21 listopada 2008 r.
 o pracownikach samorządowych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1282), ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r., poz. 1740), ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
z 2020 r,. poz. 293 ze zm.), ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. z 2020 r., poz. 470 ze zm.), ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z  2020 r., poz. 1333 ze zm.) oraz aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw,

b)      umiejętność interpretacji przepisów prawnych i ich zmian oraz stosowania w praktyce,

c)      umiejętność pracy w zespole,

d)      umiejętność planowania i organizacji własnej pracy,

e)      uczciwość, staranność, odpowiedzialność,

f)       samodzielność, kreatywność i komunikatywność,

g)      znajomość obsługi komputera – Microsoft Office /Word, Excel/,

h)      prawo jazdy kat B.

 

 IV.            Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

Prowadzenie zadań wynikających z ustaw oraz zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, a w szczególności:

1.      Realizacja przepisów ustawy Prawo budowlane w zakresie należącym
do kompetencji Gminy. Pomoc przy prowadzeniu księgowości
i sprawozdawczości finansowej.

2.      Przygotowywanie inwestycji od strony formalno – prawnej wraz z analizą techniczno – ekonomiczną.

3.      Bieżąca ocena wykonania umów.

4.      Prowadzenie spraw z zakresu zarządzania drogami:

a)      przygotowywanie projektów rozstrzygnięć, wniosków i stanowisk organów Gminy dotyczących zaliczenia dróg i ulic do poszczególnych kategorii,

b)      przygotowywanie decyzji w sprawie zajęcia pasa drogowego,

c)      przygotowywanie decyzji w sprawie umieszczenia urządzeń w pasie drogowym,

d)      zarządzanie drogami,

e)      prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,

f)       przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,

g)      prowadzenie spraw związanych z wprowadzeniem ograniczeń bądź zamykaniem dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczenie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,

h)      określenie szczegółowego korzystania z dróg w tym wykorzystania pasów drogowych na cele niekomunikacyjne,

i)       koordynacja i obsługa współpracy z innymi zarządcami dróg publicznych.

5.      Prowadzenie spraw z zakresu zamówień publicznych do wysokości określonej w art. ustawy Prawo zamówień publicznych na roboty i usługi budowlane
i remontowe.

6.      Przygotowywanie i rozliczanie zadań inwestycyjnych z zakresu przyłączy wodno – kanalizacyjnych.

7.      Przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków związanych z dotacją na budowę przydomowych oczyszczalni, rozliczanie przyznanych dotacji.

8.      Pomoc przy realizacji zadań inwestycyjnych z funduszu sołeckiego.

9.      Prowadzenie spraw związanych z udzielaniem z budżetu Gminy Ślesin dotacji celowej na częściowe dofinansowanie wymiany urządzeń grzewczych na proekologiczne, a w szczególności:

a)      przyjmowanie i weryfikacja złożonych wniosków,

b)      kontrola i nadzór nad realizacją przyjętych wniosków.

10.  Prowadzenie teczek spraw zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wykazem rzeczowym akt.

1.      Przekazywanie do archiwum urzędu akt zgodnie z obowiązującymi przepisami
i instrukcją.

    V.            Informacja o warunkach pracy

1.      budynek 4-kondygnacyjny, usytuowanie stanowiska pracy na I poziomie budynku /dostosowanie budynku dla osób niepełnosprawnych, sanitariat dostosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej/

2.      praca przy monitorze komputerowym powyżej 4 godzin,

3.      czas pracy: pełny wymiar czasu pracy – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,

4.      bezpośredni i telefoniczny kontakt z klientem, wysiłek umysłowy.

 

 VI.            Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Urzędzie Miasta i Gminy            w Ślesinie w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia,
w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

VII.            Wymagane dokumenty:

1.      wypełniony kwestionariusz osobowy w wersji dla osoby ubiegającej się
o zatrudnienie,

2.      list motywacyjny,

3.      kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

4.      kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach, itp.

5.      oświadczenie kandydata, że jest obywatelem polskim,

6.      oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

7.      oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

8.      oświadczenie kandydata, że cieszy się nieposzlakowaną opinią,

9.      oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych
do wykonywania czynności objętych zakresem zadań na stanowisku podinspektor ds. Budownictwa i Zarządzania Drogami.

10.  oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów rekrutacji,

Wzory wyżej wymienionych oświadczeń, wzór kwestionariusza osobowego dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie oraz klauzula informacyjna dla kandydata dostępne są na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej http://slesin.nowoczesnagmina.pl/
(w lokalizacji: Aktualności >> Konkursy >> 2020 >> Nabór na wolne stanowisko urzędnicze).

 

UWAGA: Wszystkie dokumenty muszą być podpisane własnoręcznie.

Dokumenty podpisane komputerowo dyskwalifikują kandydata.

 

VIII.            Termin i miejsce składania dokumentów:

1.      Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach opatrzonych adnotacją „Nabór na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. Budownictwa i Zarządzania Drogami” osobiście
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie (w trosce o bezpieczeństwo,
w związku z nasileniem zagrożenia epidemicznego, Urząd Miasta i Gminy
 w Ślesinie od dnia 12.10.2020 r. rozpoczął pracę w trybie wewnętrznym. Oznacza to, że w korytarzu, przy wejściu do budynku Urzędu, ustawiona jest skrzynka podawcza, do której kandydat może wrzucić kopertę
z dokumentami aplikacyjnymi. Jednak nie będzie funkcjonowało potwierdzenie złożenia dokumentów przez Urząd) lub przesłać pocztą na adres Urzędu Miasta i Gminy  Ślesin ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin w nieprzekraczalnym terminie do dnia
2 listopada 2020 r. do godz. 1530. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.

2.      Aplikacje, które wpłyną do urzędu po wyżej określonym terminie, nie będą rozpatrywane.

 IX.            Inne informacje:

1.      Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną zaproszeni do drugiego etapu naboru.

2.      Informacja o wynikach naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta
i Gminy Ślesin.

3.      Kandydat wyłoniony w drodze przeprowadzonego naboru na stanowisko urzędnicze będzie zatrudniony z uwzględnieniem zasad określonych w art. 16 ustawy o pracownikach samorządowych.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

   /-/ Mariusz Zaborowski