Żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub ich elementów

 

Każdy ma prawo wystąpić do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej jej strony internetowej lub elementu strony internetowej albo o jego udostępnienie za pomocą alternatywnego sposobu dostępu.

Żądanie powinno zawierać:

1.    Dane kontaktowe osoby występującej z żądaniem.

2.    Wskazanie strony internetowej lub elementu strony internetowej, które mają być dostępne cyfrowo.

3.    Wskazanie sposobu kontaktu z osobą występującą z żądaniem.

4.    Wskazanie alternatywnego sposobu dostępu, jeżeli dotyczy.

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie odpowie na żądanie nie później niż w terminie 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej nie będzie mogło nastąpić w tym terminie Urząd niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach opóźnienia oraz terminie, w którym zapewni dostępność cyfrową wskazanej strony internetowej lub elementu strony internetowej, jednak nie dłuższym niż dwa miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Urząd odmówi zapewnienia dostępności cyfrowej elementu strony internetowej, jeżeli wiązałoby się to z ryzykiem naruszenia integralności lub wiarygodności przekazywanych informacji.

W przypadku gdy Urząd nie będzie w stanie zapewnić dostępności cyfrowej elementu strony internetowej zgodnie z żądaniem, niezwłocznie powiadomi osobę występującą z żądaniem o przyczynach braku możliwości zapewnienia  dostępności cyfrowej wskazanego elementu  i zapewni alternatywny sposób dostępu do tego elementu.

W przypadku odmowy zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub wskazanego elementu strony internetowej w żądaniu albo w przypadku odmowy skorzystania z alternatywnego sposobu dostępu przez osobę występującą z żądaniem, osoba ta ma prawo do złożenia do Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie skargi w sprawie zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub elementu strony internetowej.

Do skarg tych stosuje się przepisy działu VIII ustawy z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2020, poz.256).

Żądania o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub ich elementów można składać:

drogą pocztową na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie

ul. Kleczewska 15

62-561 Ślesin

lub drogą elektroniczną na adres:

Przykładowy wzór wniosku o zapewnienie dostępności cyfrowej strony internetowej lub ich elementów dostępny jest pod linkiem http://slesin.nowoczesnagmina.pl/?a=9288

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. 2020, poz. 1062).

Ustawa z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. 2019, poz.848).