Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

-Zarządzenie nr 3/2005 - w sprawie Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie

Zarządzenie Nr 3/2005

Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

z dnia 25.02.2005 r.

 

w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.

 

            Na podstawie art. 1042 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku – Kodeks pracy (Dz. U. Nr 24, poz. z późn. zm.) i art. 33 ust 3. ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142 z 2001 r., poz. 1591) zarządza się co następuje:

 

 

§ 1

 

Ustala się Regulamin pracy Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie w brzmieniu określonym w załączniku do zarządzenia.

 

§ 2

 

Regulamin pracy określa porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

 

§ 3

 

Regulamin pracy obowiązuje wszystkich pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.

 

§ 4

 

Regulamin pracy zostaje podany do wiadomości pracowników poprzez przekazanie egzemplarza każdemu kierownikowi komórki organizacyjnej, oraz umieszczony w procedurach Polityki Jakości Urzędu z obowiązkiem zapoznania z jego treścią podległych mu pracowników.

 

§ 5

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Miasta i Gminy.

 

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od podania go do wiadomości pracowników.

 

 

                                                                      


Załącznik do Zarządzenia Nr 3/2005

Burmistrza Miasta i Gminy w Ślesinie

z dnia 25.02.2005 r.

 

I.                  POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 

 

§ 1

 

1.        Regulamin pracy określa porządek pracy w Urzędzie oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników.

2.        Użyte w regulaminie określenia oznaczają:

1)         pracodawca – Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie w rozumieniu przepisów prawa pracy

2)         bezpośredni przełożony:

a)        Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik – w stosunku do kierowników referatów komórek organizacyjnych Urzędu oraz pojedynczych stanowisk pracy,

3)       Urząd – Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie.

 

Przepisy szczegółowe:

1.        Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz.U. Nr 24, poz. 91
z późn. zm.) i przepisy wykonawcze do Kodeksu Pracy

2.        Obowiązki i prawa pracowników samorządowych zawiera ustawa z dnia 22.03.1990 r. o pracownikach samorządowych (j.t. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1593 z późn. zm.)

3.        Zasad wynagradzania za pracę zawiera rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11.02.2003 r. w sprawie zasad wynagradzania i wymagań kwalifikacyjnych pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich. (Dz. U. z dnia 26 lutego 2003 r.)

4.        Ograniczenie prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne zawiera ustawa z dnia 21.08.1997 r. (Dz.U . Nr 106, poz. 679 z późn.zm.).

 

 

II.               OBOWIĄZKI PRACODAWCY

 

 

§ 2

 

Pracodawca w procesie pracy zobowiązany jest w szczególności do:

1)         zapewnienie pracownikom przydziału pracy zgodnie z treścią zawartych umów o pracę,

2)         zaznajamianie pracowników z zakresem uprawnień i obowiązków, sposobem wykonywania pracy na danym stanowisku i zależnością służbową,

3)         organizować pracę w sposób zapewniający pełne wykorzystanie czasu pracy oraz osiąganie przez pracowników wysokiej wydajności i należytej jakości pracy, przy wykorzystaniu ich uzdolnień i kwalifikacji ,

4)         informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą oraz zasadach ochrony przed zagrożeniami

5)         zapewniać bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz prowadzić systematyczne szkolenie pracowników z zakresu bhp,

6)         organizować wymagane badania lekarskie pracowników,

7)         terminowo i prawidłowo wypłacać wynagrodzenie,

8)         ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych,

9)             zaspakajać w miarę posiadanych środków socjalne potrzeby pracowników,

10)         prowadzić dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akta osobowe pracowników,

11)         wpływać na kształtowanie zasad współżycia społecznego.

           

§ 3

 

Pracownik podejmujący pracę powinien:

1)         otrzymać pisemną umowę o pracę określającą rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy i przysługujące pracownikowi wynagrodzenie (nie później niż w ciągu 7 dni od daty rozpoczęcia pracy),

2)         zapoznać się z regulaminem pracy,

3)         odbyć szkolenie wstępne w zakresie bhp i p.poż. uwzględniające, między innymi szczegółowe zapoznanie pracownika z ryzykiem zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą.

4)         posiadać aktualne orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku.

 

§ 4

 

Decyzję o przyjęciu pracownika do pracy podejmuje Burmistrz po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez kierownika komórki organizacyjnej i nadzorującego Zastępcy Burmistrza, Sekretarza lub Skarbnika, zgodnie z obowiązującym podziałem organizacyjnym.

 

§ 5

 

1.        Bezpośredni przełożony obowiązany jest wyznaczyć pracownikowi miejsce pracy, przydzielić mu sprzęt, narzędzia i materiały niezbędne do pracy oraz zapoznać go z zakresem obowiązków i odpowiedzialności.

2.        Zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika ustala, w porozumieniu
z pracownikiem na Stanowisku ds. Organizacyjnych i Kadrowych bezpośredni przełożony.

3.        Zakres obowiązków i odpowiedzialności powinien być ustalony łącznie z umową o pracę, jednakże nie później niż w ciągu miesiąca od dnia rozpoczęcia pracy.

4.        W przypadku zmiany stanowiska pkt. 3 stosuje się odpowiednio, przy czym
w przypadku zmian na stanowiskach kierowniczych należy protokolarnie przekazać obowiązki według zasad określonych w zarządzeniu wewnętrznym Burmistrza.

5.        Określając zakres obowiązków i odpowiedzialności pracownika należy:

1)        dokładnie opisać stałe i ważne elementy pracy pracownika,

2)        zadania uszeregować od najbardziej do najmniej istotnych,

3)        podstawowe zadania opisać na tyle szczegółowo by wynikało co pracownik wykonuje, dlaczego i w jaki sposób,

4)        posługiwać się krótkimi prostymi zadaniami.

6.        Przyjęcie do wiadomości i stosowania zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracownik potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

III.           OBOWIĄZKI  PRACOWNIKA

 

§ 6

 

1.        Przez zawarcie umowy o pracę pracownicy zobowiązują się do wykonywania na rzecz Pracodawcy i pod jego kierownictwem pracy określonego rodzaju.

2.        Pracownicy są obowiązani wykonywać pracę sumiennie, starannie i bezstronnie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy i nie są sprzeczne  z prawem.

3.        Pracownicy są obowiązani zwłaszcza do:

1)        przestrzegania prawa,

2)        przestrzegania przepisów obowiązujących u Pracodawcy oraz ustalonego porządku,

3)        przestrzeganie czasu pracy,

4)        przestrzeganie przepisów i zasad bhp oraz ppoż.,

5)        dbanie o dobro Pracodawcy i chronić jego mienie,

6)        zachowanie tajemnicy państwowej i służbowej w zakresie przez prawo przewidzianym

7)        zachowanie uprzejmości i życzliwości w kontaktach ze zwierzchnikami, podwładnymi, współpracownikami oraz w kontaktach z obywatelami

8)        zachowanie się z godnością w miejscu pracy i poza nim,

9)        przedkładanie oświadczenia o stanie majątkowym, jeśli wymagają tego przepisy prawa Burmistrzowi do dnia 30 kwietnia danego roku kalendarzowego przez Zastępcę Burmistrza, skarbników (głównych księgowych budżetu) sekretarza miasta oraz inne osoby wydające decyzje administracyjne z upoważnienia Burmistrza.

 

§ 7

 

1.        Pracownicy są obowiązani do wykonywania każdej zleconej im pracy odpowiadającej posiadanym przez nich kwalifikacjom zawodowym i niewykraczającej poza warunki wynikające z umowy o pracę.

2.        Jeżeli wymagają tego potrzeby Pracodawcy pracownicy są obowiązani do wykonywania także zleconych im prac innych niż określone w umowie i w innym miejscu pracy, w okresie nieprzekraczającym 3 miesięcy w roku kalendarzowym pod warunkiem, że nie powoduje to obniżenia wynagrodzenia i odpowiada kwalifikacjom posiadanym przez pracowników.

 

§ 8

 

W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracownicy są obowiązani :

1)        zwrócić pobrane narzędzia i odzież roboczą

2)        rozliczać się z Pracodawcą z pobranych zaliczek i pożyczek

 

§ 9

 

Bezpośredni przełożony, oprócz obowiązków określonych w § 6-8 obowiązani są ponadto do:

1)        kierowania, koordynowania i kontrolowania pracy podległych pracowników,

2)        sprawowania bezpośredniego nadzoru nad porządkiem i dyscypliną pracy
w kierowanej przez siebie komórce organizacyjnej,

3)        nadzorowania przestrzegania obowiązku trzeźwości przez podległych pracowników,

4)        organizowania stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

5)        dbania o bezpieczeństwo i higieniczny stan pomieszczeń kierowanej komórki organizacyjnej,

6)        egzekwowania przestrzegania przez podległych pracowników przepisów i zasad bhp,

7)        zapewniania wykonywania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad podległymi pracownikami,

8)        zapewnienia równomiernego obciążenia pracą w okresie zastępstw nieobecnych w pracy podległych pracowników,

9)        wyznaczenia zastępstwa w okresie własnej nieobecności w pracy ( dotyczy tych komórek w których nie ma etatowego zastępcy kierownika),

 

§ 10

 

Ciężkim naruszeniem przez pracownika ustalonego porządku i dyscypliny pracy jest nie przestrzeganie zasad pragmatyki służbowej i regulaminu pracy, a zwłaszcza:

1)        popełnienie przestępstwa lub wykroczenia,

2)        niewykonanie lub niewłaściwie wykonywanie powierzonych obowiązków,

3)        nieprzestrzeganie terminów i przepisów prawa przy wykonywaniu powierzonych obowiązków,

4)        niewłaściwy stosunek do interesantów i przełożonych,

5)        nieusprawiedliwione nieprzybycie do pracy, spóźnienie się do pracy, samowolne opuszczanie miejsca pracy a także przebywanie poza stanowiskiem pracy bez wiedzy przełożonego,

6)        przybycie do pracy w stanie po użyciu alkoholu lub spożywanie alkoholu
w czasie pracy lub w miejscu pracy,

7)        nieprzestrzeganie przepisów bhp i ppoż.,

8)        dokonywanie nadużyć w zakresie korzystania ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń socjalnych,

9)        podpisywanie listy obecności za innego pracownika lub fałszowanie listy w inny sposób,

10)         zakłócanie porządku i spokoju w miejscu pracy,

11)         nieprzestrzeganie tajemnicy państwowej i służbowej oraz ujawnianie tajemnic gospodarczych, a także zaniedbanie tych tajemnic.

 

 

IV.            CZAS PRACY

 

§ 11

 

Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje do dyspozycji Pracodawcy na jego terenie lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania zadań.

 

§ 12

 

Czas pracy powinien być w pełni wykorzystany na pracę zawodową.

 

§ 13

 

1.        Czas pracy pracowników Urzędu wynosi 8 godz. na dobę i 40 godzin na tydzień w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

1)        czas pracy osób niepełnosprawnych nie może przekraczać 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo,

2)        czas pracy osób niepełnosprawnych zaliczanych do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności nie może przekraczać 7 godzin na dobę i 35 godzin tygodniowo,

3)        osoba niepełnosprawna nie może być zatrudniona w porze nocnej
i w godzinach nadliczbowych,

4)        pkt 3 nie ma zastosowania, gdy na wniosek osoby zatrudnionej, lekarz prowadzący badania profilaktyczne pracowników wyrazi na to zgodę,

5)        stosowanie norm czasu pracy, o których mowa wyżej nie powoduje obniżenia wysokości wynagrodzenia wypłacanego w stałej miesięcznej wysokości,

6)        rozliczenie godzin pracy następuje w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym

2.        Praca w godzinach nie przekraczających norm określonych w ust. 1 nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych.

1)        Praca w godzinach nadliczbowych może nastąpić w szczególnych przypadkach określonych w przepisach kodeksu pracy. Decyzję w sprawie pracy
w godzinach nadliczbowych podejmuje pracodawca.

3.        Ewidencję pracy w godzinach nadliczbowych prowadzi stanowisko ds. Organizacyjnych i Kadrowych.

 

§ 14

 

1.        W Urzędzie obowiązuje jednozmianowy system czasu pracy.

 

§ 15

 

Indywidualny rozkład czasu pracy jest ustalany przez Burmistrza dla:

1)         pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy,

2)         radców prawnych,

a także gdy:

3)         jest to uzasadnione potrzebą zorganizowania sprawnej obsługi obywateli lub wymaga tego szczególny charakter wykonywanych zadań,

4)         zachodzi inna należycie uzasadniona przez pracownika (pozytywnie zaopiniowana przez bezpośredniego przełożonego) potrzeba ustalenia indywidualnego czasu pracy.

 

§ 16

 

1.        Za pracę w godzinach nocnych uważa się pracę wykonywaną między godz.

2.        Za pracę w niedziele i święta oraz dodatkowe dni wolne od pracy uważa się pracę wykonywaną między godz. 6 00 w tym dniu a godz. 6 00 dnia następnego.

 

§ 17

 

1.        Pracownikom przysługuje wliczana do czasu pracy 15 minutowa przerwa na spożycie posiłku.

Pracownicy niepełnosprawni mają ponadto prawo do przerwy w pracy na gimnastykę usprawniającą lub wypoczynek. Czas przerwy wynosi 30 minut i jest wliczany do czasu pracy.

2.        Należy zapewnić pracownikom łączenie przemienne pracy związanej z obsługą monitora ekranowego z innymi rodzajami prac nie obciążających wzroku i wykonywanymi w innych pozycjach ciała – przy nie przekraczaniu godziny nieprzerwanej pracy przy obsłudze monitora ekranowego lub, co najmniej 5-minutową przerwę, wliczaną do czasu pracy, po każdej godzinie pracy przy obsłudze monitora ekranowego.

 

 

V.        PORZĄDEK I ORGANIZACJA PRACY

 

§ 18

 

Każdy pracownik obowiązany jest potwierdzić swoje przybycie do pracy przez złożenie własnoręcznego podpisu na liście obecności.

Listę obecności wykłada w Sekretariacie oraz kontroluje prawidłowe jej wypełnianie pracownik na Stanowisku ds. Organizacyjnych i Kadrowych.

 

§ 19

 

Pracownicy obowiązani są stawić się do pracy w takim czasie, aby w porze rozpoczynania pracy znajdować się na stanowisku pracy w gotowości do pracy.

 

§ 20

 

1.        Pracownicy są obowiązani do utrzymania na stanowiskach pracy porządku
i czystości.

2.        Porządkowanie stanowiska pracy winno odbywać się na krótko przed zakończeniem pracy.

3.        Akta spraw, narzędzia i materiały winny być po godzinach pracy przechowywane w szafach lub biurkach.

4.        Zabrania się przechowywania w szafach, biurkach i innych miejscach nie przeznaczonych specjalnie do tego celu wszelkich materiałów stwarzających zagrożenie pożarowe.

5.        Zabrania się pozostawiania nie zamkniętych pomieszczeń oraz pozostawiania dokumentów i pieczątek podczas nieobecności pracowników na stanowiskach pracy.

 

§ 21

 

1.         Pracownicy są obowiązani rozliczyć się z pobranych narzędzi i materiałów.

2.         Pracownicy są odpowiedzialni za należyte przechowywanie pobranych narzędzi
i materiałów oraz ich zabezpieczenie przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem. Utratę, zniszczenie lub uszkodzenie narzędzi pracownik niezwłocznie zgłasza bezpośredniemu przełożonemu.

3.        Wynoszenie narzędzi materiałów poza teren Urzędu bez pisemnego zezwolenia bezpośredniego przełożonego, jak też używanie ich niezgodnie z przeznaczeniem jest zabronione.

 

§ 22

 

1.         Na terenie Urzędu poza normalnymi godzinami pracy mogą przebywać:

1)       Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik

2)       kierownicy komórek organizacyjnych

3)       pracownicy zatrudnieni w godzinach nadliczbowych

4)       inni pracownicy wyłącznie za zgodą osób wymienionych w pkt 1, 1).

 

§ 23

 

Zabrania się urządzania przez pracowników jakichkolwiek spotkań towarzyskich
i okolicznościowych na terenie Urzędu.

 

§ 24

 

Naruszenie przez pracownika obowiązku trzeźwości zachodzi w przypadkach:

1)      stawienia się do pracy w stanie po spożyciu alkoholu,

2)      doprowadzenia się w czasie pracy lub na terenie Urzędu stanu po użyciu alkoholu,

3)      spożywania alkoholu w czasie pracy lub na terenie Urzędu.

 

§ 25

 

1.        Pracownik w stanie po użyciu alkoholu powinien być odsunięty od wykonywania pracy lub niedopuszczony do niej. Za dopełnienie tego obowiązku odpowiedzialny jest bezpośredni przełożony pracownika.

 

2.        Po stwierdzeniu okoliczności, o których mowa w ust.1 bezpośredni przełożony ma obowiązek niezwłocznie zawiadomić inspektora bhp oraz pracownika na Stanowisku ds. Organizacyjnych i Kadrowych, a następnie przystąpić do czynności zmierzających do stwierdzenia naruszenia obowiązku trzeźwości.

 

3.        W miarę możliwości w/w pracownika należy skierować na badanie zawartości alkoholu we krwi oraz zebrać oświadczenia innych pracowników na okoliczność zachowania i stawienia się pracownika po użyciu alkoholu.

 

4.        Bezpośredni przełożony pracownika w dniu naruszenia dyscypliny pracy przez pracownika lub w dniu następnym przedkłada wraz z dowodami wniosek do Burmistrza.

 

§ 26

 

Pracownicy naruszający obowiązek trzeźwości oraz przełożeni tolerujący stan po użyciu alkoholu podległych im pracowników ponoszą wszelkie skutki prawne przewidziane w obowiązujących przepisach.

 

§ 27

 

1.        U Pracodawcy obowiązuje zasada podporządkowania poleceniom wydanym przez bezpośredniego przełożonego pracownika.

 

2.        W razie wydawania polecenia przez przełożonego wyższego szczebla, pracownik który takie polecenie otrzymał, jest obowiązany je wykonać po zawiadomieniu swego bezpośredniego przełożonego.

 

 

VI.            SPOSÓB USPRAWIEDLIWIANIA SPÓŹNIEŃ I NIEOBECNOŚCI W PRACY ORAZ UDZIELANIA ZWOLNIEŃ OD PRACY

 

§ 28

 

1.        Pracownik powinien uprzedzić Pracodawcę o przyczynie i przewidywanym okresie nieobecności w pracy, jeżeli przyczyna tej nieobecności jest z góry wiadoma lub możliwa do przewidzenia, przekazując odpowiednie informacje do pracownika na Stanowisku ds. Organizacyjnych i Kadrowych lub bezpośredniego przełożonego.

2.        W razie niestawienia się do pracy z powodów nie dających się przewidzieć pracownik jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić pracownika na Stanowisku ds. Organizacyjnych i Kadrowych lub bezpośredniego przełożonego o przyczynie swej nieobecności i przewidywanym czasie jej trwania, nie później niż w drugim dniu nieobecności.

3.        Zawiadomienia, o którym mowa w ust.2 pracownik dokonuje osobiście lub przez inną osobę, telefonicznie lub za pośrednictwem innego środka łączności albo drogą pocztową, przy czym za datę zawiadomienia uważa się wtedy datę stempla pocztowego.

4.        Niedotrzymanie terminu, o którym mowa w ust. 2 może być usprawiedliwione jedynie szczególnymi okolicznościami.

 

§ 29

 

1.        Pracownik jest obowiązany usprawiedliwić nieobecność lub spóźnienie się do pracy przedstawiając niezwłocznie bezpośredniemu przełożonemu przyczyny nieobecności lub spóźnienia i na jego żądanie lub żądanie pracownika na Stanowisku ds. Organizacyjnych i Kadrowych także odpowiednie dowody.

Zaświadczenie lekarskie usprawiedliwiające nieobecność w pracy z powodu choroby, leczenia szpitalnego, uzdrowiskowego lub opieki nad członkiem rodziny, pracownik jest obowiązany doręczyć najpóźniej w dniu przystąpienia do pracy.

2.        Decyzje w sprawie uznania nieobecności w pracy lub spóźnienia się do pracy za usprawiedliwione lub nieusprawiedliwione podejmuje bezpośredni przełożony.

3.        W stosunku do kierowników, którzy zaniedbują swoje obowiązki w zakresie stosowania kar wobec pracowników nagminnie naruszających dyscyplinę pracy stosowane będą kary lub inne środki przewidziane w przepisach prawa.

 

§ 30

 

1.        Załatwianie przez pracownika spraw osobistych, rodzinnych czy społecznych powinno odbywać się w czasie wolnym od pracy.

2.        Załatwianie spraw osobistych w czasie pracy jest dopuszczalne, gdy zachodzi nieunikniona i należycie uzasadniona potrzeba takiego zwolnienia.

3.        Zwolnień od pracy udzielają:

1)        pracownikom na stanowiskach kierowniczych oraz pojedynczych stanowiskach pracy – Burmistrz, Zastępca Burmistrza, Sekretarz, Skarbnik zgodnie z obowiązującym podziałem organizacyjnym.

4.        Za czas zwolnienia od pracy, o którym mowa w ust. 2 pracownikowi przysługuje wynagrodzenie, jeżeli odpracował czas zwolnienia.

5.        Odpracowanie czasu zwolnienia może nastąpić wyłącznie poza ustalonymi godzinami pracy. Odpracowanie nie stanowi pracy w godzinach nadliczbowych
i kontrolowane jest przez bezpośredniego przełożonego. Termin odpracowania upływa do końca następnego miesiąca po miesiącu, w którym miało miejsce skorzystanie ze zwolnienia.

6.      Za czas zwolnień określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 298 kodeksu pracy pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia oraz świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

 

§ 31

 

1.        Pracownicy mogą opuszczać teren Urzędu w czasie godzin pracy wyłącznie na polecenie lub za zgodą przełożonego po wpisaniu się w książce wyjść.

2.        Ewidencję wyjść pracowników w sprawach służbowych prowadzi Sekretariat  Burmistrza,

3.        Wyjścia w czasie godzin pracy muszą mieć konkretny cel, który podaje się
w książce wyjść z zaznaczeniem rodzaju wyjścia (służbowe, osobiste).

4.        Powrót do pracy odnotowuje się w książce bezzwłocznie. Nie wpisanie powrotu
w książce wyjść traktowane będzie jako przebywanie pracownika poza miejscem pracy do końca dnia roboczego.

 

§ 32

 

1.        Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego urlopu wypoczynkowego w wymiarze określonym kodeksem pracy.

4.        Pracownik powinien wykorzystać przysługujący mu urlop wypoczynkowy w wymiarze nie mniejszym niż 14 dni.

5.        Pracownikom zaliczonym do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności przysługuje dodatkowy urlop wypoczynkowy w wymiarze 10 dni roboczych w roku kalendarzowym. Prawo do pierwszego urlopu dodatkowego osoba niepełnosprawna nabywa po przepracowaniu 1 roku po dniu zaliczenia jej do jednego tych stopni niepełnosprawności. Urlop dodatkowy nie przysługuje osobie uprawnionej do urlopu wypoczynkowego w wymiarze przekraczającym 26 dni roboczych lub do urlopu dodatkowego na podstawie odrębnych przepisów. Jeżeli wymiar urlopu dodatkowego określony odrębnymi przepisami jest mniejszy niż 10 dni roboczych, zamiast tego urlopu przysługuje urlop dodatkowy w wysokości 10 dni roboczych.

6.        Urlop udzielany jest na pisemny wniosek pracownika zaakceptowany przez bezpośredniego przełożonego. Dowodem udzielenia urlopu jest podpisana przez uprawnionego i złożona u pracownika na Stanowisku ds. Organizacyjnych i Kadrowych karta urlopowa.

 

§ 33

 

1.        Burmistrz może na umotywowany wniosek pracownika udzielić mu urlopu bezpłatnego, pod warunkiem, że pracownik wykorzystał przysługujący urlop wypoczynkowy, a udzielenie urlopu nie spowoduje zakłócenia normalnego toku pracy.

2.        Okres urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze.

 

 

                                                           § 34

 

Ewidencję wszystkich nieobecności pracowników w pracy na rocznej karcie ewidencji czasu pracy prowadzi pracownik na Stanowisku ds. Organizacyjnych i Kadrowych.

 

 

VII.           TERMIN, MIEJSCE I CZAS WYPŁATY WYNAGRODZENIA

 

 

1.        Wypłata wynagrodzenia za pracę, wynagrodzenia za czas niezdolności do pracy wskutek choroby oraz zasiłków z ubezpieczenia społecznego odbywa się raz
w miesiącu w kasie Urzędu w godzinach jej otwarcia Lubna wskazane konto przez pracownika.

2.        Wynagrodzenie wypłaca się w dniu roboczym miesiąca, za który wynagrodzenie jest wypłacane nie później niż w ostanim dniu miesiąca.

3.        Wynagrodzenie wypłaca się w gotówce do rąk pracownika. Należne wynagrodzenie może być wypłacone innej osobie tylko po przedłożeniu przez nią pisemnego upoważnienia podpisanego przez pracownika oraz dowodu osobistego stwierdzającego tożsamość osoby upoważnionej.

4.        Na żądanie pracownika Pracodawca udostępnia mu do wglądu dokumenty na podstawie, których zostało obliczone jego wynagrodzenie.

5.        Wysokość wynagrodzenia może być ujawniona bez zgody pracownika wyłącznie, gdy taki obowiązek na Urząd nakładają przepisy prawa.

6.        Sporządzanie i udostępnianie listy płac oraz realizacja wypłaty wynagrodzenia powinny odbywać się w taki sposób, aby zabezpieczały ochronę dóbr osobistych pracownika.

 

 

VIII.        BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY

 

§ 36

 

Pracodawca zapewnia bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz środki udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku.

 

§ 37

 

1.        Osoba przyjmowana do pracy podlega wstępnym badaniom lekarskim.

2.        W czasie zatrudnienia pracownik podlega badaniom okresowym.

3.        Pracownik podlega badaniom kontrolnym w przypadku niezdolności do pracy spowodowanej chorobą trwającą dłużej niż 30 dni – w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

 

§ 38

 

1.        Pracodawca zapoznaje pracownika z przepisami i zasadami w zakresie bhp
i ppoż.

2.        Pracodawca zapewnia przeszkolenie pracownika w zakresie bhp i ppoż. przed dopuszczeniem go do pracy (szkolenie wstępne) i prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

3.        Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bhp.

4.        Dowodem zapoznania się z przepisami jest pisemne oświadczenie pracownika, załączone do jego akt osobowych oraz zaświadczenie o ukończonym szkoleniu.

 

§ 39

 

Przestrzeganie przepisów i zasad bhp jest podstawowym obowiązkiem pracownika. W szczególności pracownik jest obowiązany:

1)        brać udział w szkoleniu z tego zakresu oraz poddawać się wymaganym egzaminom sprawdzającym,

2)        wykonywać pracę w sposób zgodny z przepisami bhp oraz stosować się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych,

3)        poddawać się wstępnym, okresowym i kontrolnym oraz innym zaleconym badaniom lekarskim.

 

§ 40

 

1.      Wszelkie zauważalne usterki urządzeń, sprzętu, narzędzi, pomieszczeń stwarzających zagrożenie należy zgłaszać niezwłocznie swojemu przełożonemu żądając usunięcia.

2.      Każdy pracownik, który uległ wypadkowi, jeżeli stan zdrowia na to pozwala jest obowiązany niezwłocznie zawiadomić o tym swojego przełożonego.

3.      Każdy pracownik, który zauważył wypadek lub dowiedział się o nim jest obowiązany natychmiast udzielić pomocy poszkodowanemu i zawiadomić inspektora bhp.

4.        Miejsce wypadku należy zabezpieczyć do czasu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku.

 

§ 41

 

1.        Niedozwolone jest palenie tytoniu w pomieszczeniach Urzędu.

 

 

 

IX.              WYRÓŻNIENIA I KARY ZA NARUSZENIE PORZĄDKU I

DYSCYPLINY PRACY

 

§ 42

 

Wyróżnienie otrzymuje pracownik tylko wówczas, gdy poza obowiązkami wynikającymi z nałożonych mu zadań.

1)         wykonuje inne zadania,

2)         przez okres dłuższy niż 1 miesiąc zastępuje innego pracownika,

3)         systematycznie podnosi swoje kwalifikacje,

4)         wykazuje inicjatywę,

5)         wykazuje troskę o miasto, gminę i mieszkańców.

 

 

 

§ 43

 

Dzień 27 maja ustala się dniem Samorządowca. Zasady Dnia Samorządowca określa Burmistrz w formie zarządzenia.

 

§ 44

 

W stosunku do pracowników, którzy nie przestrzegają ustalonego porządku
i dyscypliny pracy oraz nie wykonują lub wykonują niesumiennie obowiązki stosowane są kary:

1)        w stosunku do pracowników mianowanych:

-           kara porządkowa – upomnienie

-           kary dyscyplinarne:

-           nagana

-           nagana z ostrzeżeniem

-           nagana z pozbawieniem możliwości awansowania przez okres do 2 lat do wyższej grupy zaszeregowania lub wyższe stanowisko

-           przeniesienie na niższe stanowisko

-           wydalanie z pracy  w  Urzędzie

2)        w stosunku do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę:

-           kary przewidziane w art. 108 kodeksu pracy tj:

-           upomnienie

-           nagana

-           kara pieniężna.

 

§ 45

 

Karę, po uprzednim wysłuchaniu pracownika, wymierza pracodawca i zawiadamia
o tym pracownika na piśmie. Odpis pisma składa się do akt osobowych pracownika.

 

 

X.                 POSTANOWIENIA  KOŃCOWE

 

§ 46

 

Pracownicy mają prawo do świadczeń socjalnych wg odrębnego regulaminu.

 

§ 47

 

Każdy nowoprzyjęty pracownik przed przystąpieniem do pracy zapoznaje się
z treścią regulaminu pracy, co potwierdza własnoręcznym podpisem. Oświadczenie
z podpisem pracownika przechowuje się w aktach osobowych pracownika.                                                 

§ 48

 

W sprawach nie unormowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy kodeksu pracy i innych aktów prawa pracy.

 

 

§ 49

 

Regulamin pracy zostaje ustalony na czas nieokreślony i może być zmieniony
w całości lub w poszczególnych jego częściach w takim samym trybie, w jakim został ustalony.                                             

 

§ 50

 

            Regulamin wchodzi w życie po upływie 2 tygodni od podania go do wiadomości pracowników.

 

Załączniki

Regulamin pracy1 (122.5kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Mariusz Zaborowski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Mariusz Zaborowski
Data wprowadzenia:2005-05-16 14:23:27
Opublikował:Mariusz Zaborowski
Data publikacji:2005-05-16 14:26:02
Ostatnia zmiana:2005-05-16 14:26:02
Ilość wyświetleń:1710
Urząd Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, Tel.: 63 2704011, Fax: 63 2704198, email: sekretariat@slesin.pl, http://www.slesin.pl

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij