Ślesin 25.05.2016 r.

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu  

                 nieograniczonego pn. BUDOWA BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ
                 W MIEJSCOWOŚCI KĘPA w ramach zadania: Budowa świetlicy wiejskiej
                 w miejscowości Kępa i Kolebki

Zamawiający zamieszcza pytania i odpowiedzi.