BZP.271.6 PN.2016 r.                                                                                                           Ślesin 06.07.2016 r.

DO UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Termomodernizacja budynku Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie wraz z rozbudową.

Zamawiający informuje, że stosownie do treści art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2015 r. poz.2164) dokonuje modyfikacji załącznika nr 12  do SIWZ- Projekt umowy.

§ 5 ust. 2 - dopisuje się pkt. 25.

                                                                                                Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                                                     /-/ Mariusz Zaborowski