Lobbing

 

 Ustawa z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa  Dz.U. 2005 nr 169 poz. 1414 z póź.zm.

 

 

Ustawa z dnia 7 lipca 2005 roku o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa (Dz.U. z 2005 r., nr 169, poz. 1414) określa zasady jawności działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa, zasady wykonywania zawodowej działalności, formy kontroli zawodowej działalności lobbingowej oraz zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących zawodową działalność lobbingową.

 

W rozumieniu ustawy działalnością lobbingową jest każde działanie prowadzone metodami prawnie dozwolonymi zmierzające do wywarcia wpływu na organy władzy publicznej w procesie stanowienia prawa.

 

Zawodową działalnością lobbingową jest zarobkowa działalność lobbingowa prowadzona na rzecz osób trzecich w celu uwzględnienia w procesie stanowienia prawa interesów tych osób.

 

Powyższa ustawa nakłada na kierowników  organów władzy publicznej obowiązek określenia procedur postępowania pracowników urzędu z podmiotami wykonującymi czynności z zakresu  lobbingu lub wykonującymi zawodową działalność lobbingową.

 

W Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie procedury postępowania określa Zarządzenie Nr  16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia  19 lipca 2016 roku w sprawie sposobu postępowania pracowników Urzędu Miasta  i Gminy w Ślesinie wobec działań podejmowanych przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową oraz podmioty wykonujące bez wpisu do rejestru czynności z zakresu zawodowej działalności lobbingowej.

 

 

 Zarządzenie nr 16/2016 Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin z dnia 19 lipca 2016 r.