Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Gmina Slesin

Kolorowy pasek

Mapa biuletynu


Elektroniczna Skrzynka Podawcza
    eBOI (1)

Prawo Miejscowe
    Baza Aktów Własnych (1)

ePUAP
    Szukaj w portalu ePUAP (1)

WYBORY
    2019 (0)
        Wybory Sejm i Senat 2019 (13)
        Parlament Europejski 2019 (18)
        Wybory Ławników na kadencję 2020 - 2023 (1)
    2018 (0)
        Wybory Samorządowe 2018 (42)
        Wybory uzupełniające ławników 2018 (1)
    2015 (0)
        Wybory Sejm i Senat (13)
        Referendum Ogólnokrajowe (17)
        Wybory Prezydenta RP (20)
        Wybory ławników (1)
    2014 (1)
        Wybory Samorządowe (43)
        Parlament Europejski (12)
    2012 (0)
        Referendum gminne 2012 (0)
            Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Postanowienie Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Informacja Burmistrza o Spisie Osób Uprawnionych (1)
            Składy Komisji do Spraw Referendum (1)
            Zaświadczenie dla męża zaufania (1)
            Protokół ustalenia wyniku referendum (1)
            Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
            Komunikat Komisarza Wyborczego w Koninie (1)
    2011 (0)
        Wybory do Sejm Senat 2011 (11)
    2010 (0)
        Wybory Samorządowe 2010 (0)
            Miejska Komisja Wyborcza w Ślesinie (2)
            Okręgi i Obwody Wyborcze Miasta i Gminy Ślesin (2)
            Komunikaty i Obwieszczenia Wyborcze (8)
            Składy Obwodowych Komisji Wyborczych (10)
    2006 (0)
        Wybory Samorządowe 2006 (0)
            Miejska Komisja Wyborcza w Ślesinie (1)
            Obwodowe Komisje Wyborcze (10)
            Obwieszczenia Miejskiej Komisji Wyborczej w Ślesinie (1)
            Kandydaci do Rady Miejskiej Gminy Ślesin (12)
            Kandydaci na Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin (1)
            Kandydaci do Rady Powiatu (1)
            Okręgi i Obwody Wyborcze Miasta i Gminy Ślesin (2)
            Wyniki wyborów samorządowych (2)

Aktualności
    Ostanio dodane (3)
    Zawiadomienia (31)
    Ogłoszenia (309)
    Konkursy (0)
        2012 (7)
        2011 (5)
        2010 (3)
        2009 (7)
        2013 (4)
        2014 (6)
        2015 (6)
        2016 (11)
        2017 (14)
        2018 (3)
        2019 (5)
    Petycje (0)
        2016 (12)
        2017 (9)
        2018 (7)
        2019 (9)
    Działalność lobbingowa (0)
        Przepisy prawne regulujące działalność lobbingową (1)
        2016 (0)
            Informacja o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Ślesin przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową (1)
            Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Ślesin przez podmioty wykonujące zawodową działalność lobbingową (1)
        2017 (1)
            Informacja roczna o działaniach podejmowanych wobec organów Gminy Ślesin przez podmioty wykonujace zawodową działalność lobbingową (1)
        2018 (2)
        2019 (1)
    Konkursy archiwum (0)
        2007 (1)
    Dziennik Ustaw (1)
    Monitor Polski (1)
    Zgromadzenia publiczne (3)

Informacje ogólne
    Status prawny (1)
    Dane adresowe (1)
    Władze gminy (1)
    DANE STATYSTYCZNE wg GUS (1)

Organy
    Burmistrz (1)
    Rada Miejska Gminy Ślesin (1)
        IV kadencja (0)
            Skład rady (15)
            Przewodniczący rady (1)
            Wiceprzedowniczący rady (2)
            Komisje (0)
                Rozwoju Gospodarczego Prawa i Budżetu (6)
                Rewizyjna (4)
                Ochrony Środowiska, Zdrowia, Kultury, Oświaty i Turystyki (5)
        V kadencja (0)
            Skład rady (15)
            Przewodniczący rady (1)
            Wiceprzewodniczący rady (2)
            Komisje (0)
                Rozwoju Gospodarczego , Prawa i Budżetu (6)
                Rewizyjna (5)
                Ochrony Środowiska, Zdrowia, Kultyry Oświaty i Turystyki (4)
        VI kadencja (0)
            Skład Rady (1)
            Komisje (3)
        VII kadencja (0)
            Skład Rady (1)
            Komisje (3)
        VIII kadencja (0)
            Skład Rady (1)
            Komisje (0)
    Z-ca Burmistrza (1)
    Skarbnik (1)
    Sekretarz (1)
    Oświadczenia majątkowe składane za rok: (0)
        2010 - na dzień objęcia funkcji (19)
        2010 (31)
        2011 (32)
        2012 (33)
        2013 (36)
        2014 - na dzień objęcia funkcji (17)
        2014 (33)
        2015 - na dzień odwołania z funkcji (2)
        2015 - na dzień objęcia funkcji (1)
        2015 (31)
        2016 (31)
            2016 - na dzień rozwiazania umowy o pracę (1)
            2016 - na dzień odwołania ze stanowiska (1)
            2016 - na dzień objęcia stanowiska (1)
        2017 (30)
        2018 - oświadczenia złożone na 2 miesiace przed zakończeniem kadencji (16)
        2018 -oswiadczenia złożone 30 dni po złożeniu ślubowania (16)
        2018 - jako pierwsze na dzień powołania na stanowisko (1)
        2018 (31)
        2019 - na dzień rozwiazania umowy o pracę (1)

Gmina
    Raport o Stanie Gminy (1)
    Charakterystyka ogólna (1)
    Jednostki organizacyjne (0)
        Wykaz jednostek organizacyjnych (7)
        Sprawozdania finansowe | Bilanse (0)
            2018 (0)
                Gmina Ślesin (1)
                Centrum Sportu i Rekreacji (1)
                Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej (1)
                Szkoła Podstawowa im. Janiny Porazińskiej w Piotrkowicach (1)
                Zespół Szkolno-Przedszkolny w Ślesinie (1)
                Szkoła Podstawowa im. Henryka Sucharskiego w Licheniu Starym (1)
                Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Wąsoszach (1)
                Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Ostrowążu (1)
                Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Szyszyńskich Holendrach (1)
    Jednostki pomocnicze (0)
        IV kadencja (0)
            Osiedla (3)
            Sołectwa (26)
        V kadencja (0)
            Osiedla (3)
            Sołectwa (26)
        VI kadencja (0)
            Osiedla (3)
            Sołectwa (25)
        VII kadencja (1)
        VIII kadencja (1)
    Stowarzyszenia i związki międzygminne (4)
    Przetargi (0)
        ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 (0)
            PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ W 2019 r. (1)
            OGŁOSZENIA (7)
            UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW (3)
            INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT (9)
            INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (7)
            UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (3)
            ZMIANA OGŁOSZENIA i MODYFIKACJA SIWZ (1)
            INFORMACJE O PRZESŁANIU OGŁOSZENIA DO PUBLIKACJI W DZ. UE (1)
            ZAKOŃCZONE (0)
        ZESPÓŁ SZKOLNO- PRZEDSZKOLNY W ŚLESINIE- ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 2019 (0)
            PLAN POSTĘPOWAŃ 2019 (1)
            OGŁOSZENIA (1)
            INFORMACJE Z OTWARCIA OFERT (1)
            INFORMACJE O WYNIKACH POSTĘPOWANIA (1)
    Kultura i Oświata (0)
        Samorządowe instytucje kultury (2)
            Rejestr Instytucji Kultury Gminy Ślesin (1)
        Informacje oświatowe (20)

Urząd Miasta i Gminy
    Urząd (1)
    Regulamin Organizacyjny (1)
        Schemat organizacyjny (3)
        Zmiany do regulaminu organizacyjnego (3)
    Kierownictwo Urzedu (0)
        Burmistrz (1)
        Zastępca Burmistrza (1)
        Sekretarz (1)
        Skarbnik (1)
        Specjalista ds. Rolnictwa i Public Relations (1)
    Urząd Stanu Cywilnego (1)
    Referaty (0)
        Referat Budownictwa i Gospodarki Przestrzennej (1)
        Referat Finansowo-Budżetowy (1)
        Referat Organizacyjny (1)
        Referat ds. Oświatowych (1)
        Referat Spraw Obywatelskich oraz Urząd Stanu Cywilnego (1)
    Samodzielne stanowiska pracy (0)
        Stanowisko ds. Działalności Gospodarczej i Ochotniczych Straży Pożarnych (1)
        Stanowisko ds. Gospodarki Komunalnej i Lokalowej oraz Ochrony Środowiska (1)
        Stanowisko ds. Gospodarki Odpadami (1)
        Stanowisko ds. Kontroli Wewnętrznej oraz ds. BHP (1)
        Stanowisko ds. Promocji, Kultury i Sportu (1)
        Stanowisko ds. Rolnictwa i Ochrony Zdrowia (1)
        Stanowisko ds.Windykacji za Gospodarowanie Odpadami (1)
        Pion Ochrony Informacji Niejawnych (1)
    Załatwianie spraw (0)
        Akta stanu cywilnego (6)
        Alkohol - zezwolenia (2)
        Budowa - procedury (8)
        Dodatki mieszkaniowe (1)
        Dofinansowania (0)
        Dostęp do informacji publicznej (1)
        Dowody osobiste (1)
        Drzewa - zezwolenia na wycinkę (5)
        Działalność gospodarcza (6)
        Ewidencja ludności (7)
        Gospodarka wodno-ściekowa (0)
        Grunty - dzierżawa, najem, użyczenie (2)
        Grunty - rolne (1)
        Grunty - wykup pod inwestycje i ulice (2)
        Imprezy i uroczystości, występy estradowe - zezwolenia (1)
        Lokal - sprzedaż (1)
        Lokal - zamiana (0)
        Lokale mieszkalne (0)
        Małżeństwa - rejestracja (1)
        Medale za pożycie małżeńskie (1)
        Nieruchomości - opłata adicencka (1)
        Nieruchomości - podział, nadanie i zmiana numeru (2)
        Nieruchomości - rozgraniczenie (1)
        Nieruchomości - zamiana (0)
        Obrona cywilna (0)
        Ochrona środowiska (0)
        Pas drogowy (1)
        Podatek - nadpłata (1)
        Podatek od nieruchomości (5)
        Podatek od posiadania psów (1)
        Podatek od środków transportu (3)
        Podatek rolny i leśny (6)
        Podatki - postępowanie (18)
        Podatki - potrącenia zobowiązań (1)
        Podatki - wysokośc zobowiązń (0)
        Podatki i opłaty lokalne w U.S. (0)
        Pomoc społeczna (7)
        Psy ras agresywnych (1)
        Rejestracja pojazdów (13)
        Reklamy - umieszczanie (2)
        Rolnictwo (2)
        Skargi i wnioski (1)
        Stowarzyszenia - rejestracja (0)
        Tablice rejestracyjne (4)
        Targowisko - opłata (0)
        Testament - sporządzanie (1)
        Urodzenia - rejestracja (1)
        Użytkowanie wieczyste - opłaty (6)
        Użytkowanie wieczyste (0)
        Własność - przekształcenia (7)
        Wojsko (2)
        Wybory - reklamacje (1)
        Wymeldowanie - procedury (2)
        Zameldowanie - procedury (4)
        Zbiórka publiczna (1)
        Zgon - rejestracja (1)
        Zgromadzenia - zawiadomienia (1)
        Zwrot wywłaszczonych nieruchomości (3)
    Procedury (0)
    Prowadzone rejestry i ewidencje (0)
        Rejestr żłobków i klubów dziecięcych. (1)
    Wnioski do pobrania (1)
    Druki archiwalne (1)

Prawo lokalne
    Statut (1)
    Uchwały Rady Miejskiej Gminy Ślesin (0)
        IV kadencja (0)
            2004 (82)
            2005 (92)
            2006 (56)
        V kadencja (1)
            2006 (89)
            2007 (56)
            2008 (86)
            2009 (63)
            2010 (80)
        VI kadencja (0)
            2010 (14)
            2011 (130)
            2012 (155)
            2013 (126)
            2014 (120)
        VII kadencja (0)
            2014 (18)
            2015 (114)
            2016 (123)
            2017 (104)
            2018 (85)
        VIII kadencja (0)
            2018 (43)
            2019 (72)
        Rozstrzygnięcia nadzorcze (0)
            VII Kadencja 2014-2018 (34)
            VIII Kadencja 2018-2023 (8)
        Materiał filmowy z Sesji Rady Miejskiej Gminy Ślesin (11)
    Analiza strategiczna (1)
    Strategia Rozwoju Gminy Ślesin (2)
        Strategia Rozwoju Gminy Ślesin - TABELE (1)
    Strategia rozwoju terytorialnego produktu turystycznego subregionu (1)
    Budżet (0)
        2008 (2)
        2009 (2)
        2010 (4)
        2011 (3)
        2012 (2)
        2013 (2)
        2014 (2)
        2015 (2)
        2016 (8)
        2017 (2)
        2018 (2)
        2019 (3)
    Studium uwarunkowń i kierunków zagospodarowania przestrzennego (2)
    Pomoc publiczna (5)
    Zarządzenia Burmistrza (0)
        2004 (46)
        2005 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego Gminy (20)
            Akty kierownika urzędu (17)
        2006 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego gminy (6)
            Aty kierownika urzędu (22)
        2007 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego gminy (10)
            Aty kierownika urzędu (47)
        2008 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (6)
            Akty kierownika urzędu (18)
        2009 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (12)
            Akty kierownika urzędu (21)
        2010 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (19)
            Akty kierownika urzędu (45)
        2011 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (51)
            Akty kierownika urzędu (24)
        2012 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (54)
            Akty kierownika urzędu (34)
        2013 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (38)
            Akty kierownika urzędu (29)
        2014 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (73)
            Akty kierownika urzędu (39)
        2015 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (69)
            Akty kierownika urzędu (43)
        2016 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (43)
            Akty kierownika urzędu (27)
        2017 (0)
            Akty Burmistrza jako organu wykonawczego (51)
            Akty kierownika urzędu (39)
        2018 (0)
            Akty burmistrza jako organu wykonawczego (54)
            Akty kierownika urzędu (25)
        2019 (0)
            Akty burmistrza jako organu wykonawczego (52)
            Akty kierownika urzędu (25)
    Podatki (15)

Ochrona Środowiska
    Punkty odbioru zużytego sprzętu (2)
        Zbiórka 30 lipca 2011 (2)
        Zbiórka w dniach od 2 czerwca 2014r. do dnia 6 czerwca 2014r (1)
    Ewidencja zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków (2)
        Zgłoszenie zbiorników bezodpływowych (szamb) lub przydomowych oczyszczalni ścieków (1)
        2012 (1)
        2013 (1)
        2016 (1)
        2017 (1)
        2019 (2)
        Wzory wniosków. (1)
    Obwieszczenia (87)
        Azbest (4)
    Decyzje środowiskowe (0)
        2010 (1)
        2011 (7)
        2012 (4)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (5)
        2016 (3)
        2017 (0)
        2018 (1)
    Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli (20)
    Wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej (1)
    Zawiadomienia o wszczęciu postępowania (22)
        Postanowienia (1)
    Opłaty za korzystanie ze środowiska (1)
    Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (6)
    Akty prawne (3)
    Aktualności (1)
    Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi dla Miasta i Gminy Ślesin (0)
        2013 (1)
        2014 (1)
        2015 (1)
        2016 (1)
    Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. (6)
    Harmonogram odbioru odpadów (0)
        2017 (1)

Konsultacje Społeczne
    Aktualności (1)

Informacje
    Instrukcje obsługi (0)
    Niepublikowane w BIP (0)
    Ochrona Danych Osobowych (2)
    Redakcja (3)

Nowości

Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego
    Ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego (1)

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij