REJESTR UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN

KADENCJA V (2006 – 2010)

 

 

 

Lp.

Numer uchwały

Data podjęcia

 

             Tytuł uchwały

Uwagi

1.

1/I/06

24.11.06

wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Ślesin

 

2.

2/I/06

24.11.06

Wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miejskiej Gminy Ślesin

 

3.

3/I/06

24.11.06

wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Ślesin

 

4.

4/I/06

24.11.06

wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Prawa i Budżetu

 

5.

5/I/06

24.11.06

wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Środowiska Zdrowia Kultury Oświaty i Turystyki Rady Miejskiej Gminy Ślesin

 

6.

6/I/06

24.11.06

ustalenia składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Gminy Ślesin

 

7.

7/I/06

24.11.06

ustalenia składu osobowego Komisji Rozwoju Gospodarczego Prawa i Budżetu

 

8.

8/I/06

24.11.06

ustalenia składu osobowego Komisji Ochrony Środowiska Zdrowia Kultury Oświaty i Turystyki

 

9.

9/I/06

24.11.06

zmiany uchwały nr 351/XXXVII/06 RM Gm.Ślesin z dnia 6.10.2006 r. dot. zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania p.n. Budowa drogi Szyszyńskie Holendry- Konstantynowo

 

10.

10/I/06

24.11.06

zmiany uchwały nr 352/XXXVII/06 z dnia 27.06.2006 r.dot. zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania p.n. „Budowa chodnika w miejscowości Szyszyńskie Holendry-etap II”.

 

 

11.

11/I/06

24.11.06

zmian budżetu

 

12.

12/II/06

6.12.06

ustalenia opłaty targowej

Ogł. Dz.Urz. Nr214, poz.5386 z dnia 28.12.06

13.

13/II/06

6.12.06

obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2007 rok

Ogł. Dz.Urz. Nr214, poz.5387 z dnia 28.12.06

14.

14/II/06

6.12.06

stawek podatku od nieruchomości

Ogł. Dz.Urz. Nr214, poz.5388 z dnia 28.12.06

15.

15/II/06

6.12.06

stawek podatku od środków transportowych

Ogł. Dz.Urz. Nr214, poz.5389 z dnia 28.12.06

16.

16/II/06

6.12.06

podatku od posiadania psów

Ogł. Dz.Urz. Nr214, poz.5390 z dnia 28.12.06

17.

17/II/06

6.12.06

zakresu i formy półrocznej informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Ślesin

 

18.

18/II/06

6.12.06

finansowania zadań z zakresu gospodarki wodnej z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

 

19.

19/II/06

6.12.06

procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu

 

20

20/II/06

6.12.06

nabycia praw użytkowania wieczystego nieruchomości

 

21.

21/II/06

6.12.06

udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ślesin

 

22.

22/II/06

6.12.06

nabycia działki

 

23.

23/II/06

6.12.06

przyznania wynagrodzenia miesięcznego dla Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

 

24.

24/II/06

6.12.06

zmian budżetu

 

25.

25/III/06

13.12.06

nabycia działki

 

26.

26/III/06

13.12.06

zmian budżetu

 

27.

27/IV/06

29.12.06

wydatków budżetowych, których  nie zrealizowane planowane kwoty nie wygasają z upływem roku budżetowego 2006

 

28.

28/IV/06

29.12.06

zmian budżetu

 

29.

29/IV/06

29.12.06

planu pracy Rady Miejskiej Gminy Ślesin na rok 2007

 

30.

30/IV/06

29.12.06

planu pracy stałych Komisji Rady Miejskiej Gminy Ślesin na rok 2007

 

31.

31/V/07

23.01.07

budżetu Gminy Ślesin na rok 2007

Ogł. Dz. Urz. Nr 84, poz.2191 z dnia 11.06.07

32.

32/V/07

23.01.07

diet dla radnych

 

33.

33/V/07

23.01.07

zarządzenia wyborów sołtysów , rad sołeckich oraz przewodniczących i zarządów osiedli na terenie Gminy Ślesin

 

34.

34/V/07

23.01.07

rocznego programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

 

35.

35/V/07

23.01.07

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ślesin na rok 2007

 

36.

36/V/07

23.01.07

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ślesin na rok 2007

 

37.

37/VI/07

27.03.07

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ślesina

Ogł.Dz.Urz. Nr 93 poz. 2354

38.

38/VI/07

27.03.07

określenia zasad i trybu zwrotu kosztów przejazdu ucznia niepełnosprawnego i opiekuna w przypadkach kiedy rodzice lub opiekunowie ucznia zapewniają dowóz i opiekę w czasie przewozu do najbliższej szkoły podstawowej , gimnazjum lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku szkolnego

Ogł.Dz.Urz. Nr 93 poz. 2355

39.

39/VI/07

27.03.07

zasad wynagradzania nauczycieli , przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych , ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego, za warunki pracy oraz  niektórych innych składników wynagrodzenia obowiązującego w roku 2007

Ogł. Dz.Urz. Nr 94, poz. 2375

 

 

40.

40/VI/07

27.03.07

regulaminu określającego wysokości oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego

 

41.

41/VI/07

27.03.07

udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ślesin

 

42.

42/VI/07

27.03.07

udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ślesin

 

43.

43/VI/07

27.03.07

udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ślesin

 

44.

44/VI/07

27.03.07

udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ślesin

 

45.

45/VI/07

27.03.07

udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ślesin

 

46.

46/VI/07

27.03.07

przeznaczenia części umorzonej pożyczki z wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

47.

47/VI/07

27.03.07

zmian budżetu

 

48.

48/VI/07

27.03.07

nabycia działki

 

49.

49/VI/07

27.03.07

nabycia działek

 

50.

50VI/07

27.03.07

poboru łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

 

51.

51/VII/07

27.04.07

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin

 

52.

52/VII/07

27.04.07

nadania nazwy ulicy w miejscowości Licheń Stary

Ogł. Dz.Urz. Nr 99, poz. 2435 z dnia 02.07.07

53.

53/VII/07

27.04.07

zbycia działki gruntu w miejscowości Ślesin

 

54.

54/VII/07

27.04.07

zbycia działki gruntu w miejscowości Żółwieniec

 

55.

55/VII/07

27.04.07

zbycia działek w trybie przetargowym

 

56.

56/VII/07

27.04.07

uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w Gminie Ślesin na lata 2007-2010

Ogł. Dz. Urz. Nr 99, poz. 2436 z dnia 02.07.07

57.

57/VII/07

27.04.07

zatwierdzenia taryfy wody dostarczanej z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Ślesin

 

58.

58/VII/07

27.04.07

zatwierdzenia taryfy ścieków dowożonych i wprowadzonych do kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Ślesin

 

59.

59/VII/07

27.04.07

udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Gminy Ślesin

 

60.

60/VII/07

27.04.07

przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

61.

61/VII/07

27.04.07

udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Konińskiego z przeznaczeniem na budowę chodnika w miejscowości Licheń Stary

 

62.

62/VII/07

27.04.07

zmian budżetu

 

63.

63/VII/07

27.04.07

poboru od osób fizycznych podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso

Ogł. Dz.Urz. Nr 93, poz. 2361

64.

64/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Honoratka

 

65.

65/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Mikorzn

 

66

66/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów w miejscowości Lubomyśle

 

67.

67/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Goranin

 

68.

68/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  w miejscowości Wąsosze

 

69.

69/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości Holendry Wąsowskie

 

70.

70/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości Półwiosek Stary

 

71.

71/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości Różopole

 

72.

72/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  w miejscowości Licheń Stary

 

73.

73/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  w miejscowości  Wygoda

 

74.

74/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości  Kępa

 

75.

75/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  w miejscowości  Niedźwiady

 

76.

76/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości   Piotrkowice

 

77.

77/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  w miejscowości   Szyszyńskie Holendry

 

78.

78/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości   Kijowiec

 

79.

79/VIII/07

15.06/07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości   Głębockie

 

80.

80/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów  w miejscowości   Żółwieniec

 

81.

81/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości   Ignacewo

 

82.

82/VIII/07

15.06.07

przystąpienia do sporządzenia  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu  w miejscowości   Smólniki

 

83.

83/VIII/07

15.06.07

zmiany statutu Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Ślesin

 

84.

84/VIII/06

15.06.07

sprzedaży nieruchomości

 

85.

85/VIII/07

15.06.07

regulaminu udzielania pomocy materialnej dla uczniów

Ogł.Dz.Urz Nr138,poz.

3093 z dn. 26.09.2007

86.

86/VIII/07

15.06.07

przeznaczenia części umorzonej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu

 

87.

87/VIII/07

15.06.07

zaciągnięcia długoterminowego kredytu

 

88.

88/VIII/07

15.06.07

udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Miejskiej Konin z przeznaczeniem na koszty prowadzenia Izby Wytrzeźwień w Koninie w 2007 roku

 

89.

89/VIII/07

15.06.07

zmian budżetu

 

90.

90/IX/07

06.07.07

zaciągnięcia długoterminowej pożyczki z WFOŚiGW w Poznaniu  na zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Licheniu Starym przy ul. Wyszyńskiego”

 

91.

91/IX/07

06.07.07

zmian budżetu

 

92.

92/X/07

11.09.07

utworzenia obwodu głosowania na terenie Miasta i Gminy Ślesin dla przeprowadzenia  wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 21 października 2007 roku.

 

93.

93/X/07

11.09.07

zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania p.n. „Budowa budynku mieszkalno-komunalnego”

 

94.

94/X/07

11.09.07

zmian budżetu

 

95.

95/X/07

11.09.07

sprzedaży nieruchomości

 

96.

96/X/07

11.09.07

zbycia działek gruntu w miejscowości m. Ślesin

 

97.

97/X/07

11.09.07

udzielenia bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ślesin.

 

98.

98/X/07

11.09.07

utworzenia oddziału sportowego w Gimnazjum im. Mikołaja Kopernika w Ślesinie.

 

99.

99/X/07

11.09.07

powołania zespołu do wyrażenia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników sądowych

 

100

100/X/07

11.09.07

zaliczenia ulic: Plac Wolności, Polna, Gorańska, Wyzwolenia, Ogrodowa, Berwińskiego, Krótka, Nowy Rynek, Targowa, Nowomiejska i XXX Lecia PRL do dróg gminnych Gminy Ślesin.

 

101.

101/X/07

11.09.07

nadania Statutu Osiedla „Stare Miasto” w Ślesinie

 

102.

102/X/07

11.09.07

nadania Statutu Osiedla Powstańców Wielkopolskich w Ślesinie

 

103.

103/X/07

11.09.07

nadania Statutu Osiedla „Północ” w Ślesinie

 

104.

104/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Biskupie

 

105.

105/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Bylew

 

106.

106/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Głębockie

 

 

107.

107/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Goranin

 

108.

108/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Honoratka

 

109.

109/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Ignacewo

 

110.

110/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Julia

 

111

111/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Kępa

 

112

112/X/09

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Kijowiec

 

113

113/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Kolebki

 

114

114/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Leśnictwo

 

115

115/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Licheń Stary

 

116

116/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu  Lubomyśle

 

117

117/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Marianowo

 

118

118/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Mikorzyn

 

119

119/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Niedźwiady

 

120

120/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Ostrowąż

 

121

121/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Piotrkowice

 

122

122/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Pogoń Gosławicka

 

123

123/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Półwiosek Lubstowski

 

124

124/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Półwiosek Stary

 

125

125/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Różnowa

 

126

126/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Szyszyn

 

127

127/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Szyszyńskie Holendry

 

128

128/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Wąsosze

 

129

129/X/07

11.09.07

nadania Statutu Sołectwu Wygoda

 

130

130/XI/07

25.10.07

wyboru ławników

 

131

131/XI/07

25.10.07

ustalenia regulaminu przyznawania pomocy zdrowotnej dla nauczycieli korzystających z opieki zdrowotnej

 

132

132/XI/07

25.10.07

ustalenia rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli pełniących funkcje kierownicze oraz dla innych stanowisk w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Ślesin

 

133

133/XI/07

25.10.07

nabycia działki

 

134

134/XI/07

25.10.07

zaciągnięcia zobowiązania na wykonanie zadania p.n. „Nabycie działki zabudowanej położonej w mieście Ślesin przy ul. Kleczewskiej”

 

135

135/XI/07

25.10.07

zmian budżetu

 

136

136/XII/07

30.11.07

obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na rok 2008

 

137

137/XII/07

30.11.07

stawek podatku od nieruchomości

 

138

138/XII/07

30.11.07

stawek podatku od środków transportowych

 

139

139/XII/07

30.11.07

ustalenia opłaty targowej

 

140

140/XII/07

30.11.07

uchylenia uchwal Rady Miejskiej Gminy Ślesin w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości

 

141

141/XII/07

30.11.07

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Ślesin na rok 2008

 

142

142/XII/07

30.11.07

Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Ślesin na rok 2008

 

143

143/XII/07

30.11.07

rocznego Programu współpracy Gminy Ślesin z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami

 

144

144/XII/07

30.11.07

nadania nazw nowopowstałym ulicom w miejscowości Różopole

 

145

145/XII/07

30.11.07

zmian budżetu

 

146

146/XIII/07

28.12.07

budżetu na rok 2008

 

147

147/XIII/07

28.12.2007

Regulaminu określającego wysokości oraz zasady przyznawania i wypłacania nauczycielom dodatku mieszkaniowego

 

148

148/XIII/07

28.12.2007

zasad wynagradzania nauczycieli  przedszkoli, szkół i innych placówek oświatowych , ustalenia regulaminu określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom  dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego , funkcyjnego, za warunki pracy oraz niektórych innych składników wynagrodzenia obowiązującego  w 2008 roku

 

149 

140/XIII/07

28.12.2007

określenia wzorów formularzy podatkowych

 

150

150/XIII/07

28.12.2007

zmian budżetu

 

151

151/XIII/07

28.12.2007

planu pracy Rady Miejskiej Gminy Ślesin na rok 2008

 

152

152/XIII/07

28.12.2007

planu pracy stałych Komisji rady Miejskiej Gminy Ślesin na rok 2008

 

153

153/XIV/07

20.01.2008

nadania insygniów władz Przewodniczącego Rady Miejskiej Gminy Ślesin i Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin