KOMUNIKAT

Miejskiej Komisji Wyborczej w Ślesinie

z dnia 03 listopada 2010 r.

o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych

zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.

I. Miejska Komisja Wyborcza w Ślesinie informuje, że zgodnie z art. 64o ust.7 i 8 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz.U. z 2010 r. Nr 176 poz. 1190) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rady gminy przyznaje zarejestrowanym w wyborach do rady gminy listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 64n numery:

 

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie ust. 5 pkt 2;

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1

Miejska Komisja Wyborcza w Ślesinie w drodze losowania nadaje numery w pierwszej kolejności komitetom, które zarejestrowały swoje listy w więcej niż jednym okręgu, lecz nie spełniły warunków uprawniających do otrzymania jednolitego numeru. Pozostałym listom zarejestrowanym w jednym okręgu wyborczym komisja nadaje w drodze losowania kolejne numery następujące po już nadanych.

 

II. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 04 listopada 2010 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie przy ul. Kleczewskiej 15 na sali posiedzeń, piętro I.

1)  dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu; do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów; do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych;

2)  czynności losowania dokonywać będą członkowie Miejskiej Komisji Wyborczej w Ślesinie; jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej;

3)  wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.

III. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie komunikatu oraz opublikowana na stronie internetowej i podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

                                                                                    Przewodniczący

Miejskiej Komisji Wyborczej

                                                                                                               w Ślesinie

 

                                                                                                  /-/ Radosław Dorywalski