BZB.6733.02.7.2012                                                                                              

Ślesin. dnia 23.08.2012 r.

OBWIESZCZENIE


Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin. zgodnie z mi. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1960r. - Kodeks postępowania administracyjnego (DL. . z 2000r. Nr 98, poz. 1071
z późno zm.), oraz zgodnie z art. 53, ust. I ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. . nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r. z poźn.
zm.) informuje, że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego polegającej na budowie budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości
Wygoda na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 56/6, obręb Wygoda, gmina Ślesin.
Wnioskodawca: Grzegorz Świderski - Projektowanie i Obsługa Inwestycj i Budowlanych
z siedzibą 62-502 Konin. ul. Łokietka 19. działający w imieniu Gminy Ślesin z siedzibą
62-561 Ślesin, ul. Kleczewska 15.
Z treścią decyzji można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi w pokoju nr 12
tutejszego Urzędu w godzinach pracy urzędu, do dnia 10.09.2012
r.

Otrzymują / miejsce wywieszenia:

l. Sołtys Sołectwa Wygoda

(celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

2. Tablica informacyjna w rzędzie Miasta i Gmin) wSIesinic

3. BlP Ślesin