KOMUNIKAT

Komisarza Wyborczego w Koninie

z dnia 17 października 2014 r.

o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach samorządowych

zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

I. Komisarz Wyborczy w Koninie informuje, że zgodnie z art. 410 §5 ustawy z dnia
5 stycznia 2011 r. – Kodeks Wyborczy (Dz.U. Nr 21 poz. 112 z późn. zm.) na podstawie rejestracji list kandydatów w wyborach do rad powiatów na obszarze jego właściwości, najpóźniej w 21 dniu przed dniem wyborów, przyznaje, odrębnie dla każdego powiatu, zarejestrowanym w wyborach do rad powiatów listom kandydatów komitetów niespełniających żadnego z warunków określonych w art. 409 §1 i 2 Kodeksu Wyborczego, numery:

1) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w więcej niż jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie art. 410 §3 pkt 2 Kodeksu Wyborczego przez Komisarza Wyborczego w Poznaniu;

2) dla list kandydatów komitetów wyborczych zarejestrowanych w jednym okręgu wyborczym - spośród numerów następujących po numerach przyznanych w trybie pkt 1.

II. Losowanie odbędzie się publicznie w dniu 17 października 2014 r. o godz. 19.00 w siedzibie Komisarza przy Al. 1 Maja 7 w Koninie pok. nr 315 w następujący sposób:

1) dwa pojemniki będą umieszczone w widocznym miejscu; do jednego pojemnika zostanie włożonych tyle zwiniętych kartek z kolejnymi numerami dla list, ile jest uprawnionych komitetów; do drugiego pojemnika zostaną włożone kartki z nazwami komitetów wyborczych;

2) czynności losowania dokonywać będzie Dyrektor Delegatury KBW w Koninie oraz wyznaczony pracownik; jedna osoba będzie losowała numer dla list, zaś druga osoba – nazwę komitetu wyborczego. Wylosowany numer i nazwa komitetu będą odczytywane przez losujące osoby i następnie powtarzane przez Komisarza Wyborczego w Koninie;

3) wyjęte z pojemników kartki będą łączone i zszywane; stanowić one będą dokumentację losowania.

III. Z przeprowadzonego losowania zostanie sporządzony protokół, a informacja o przyznanych numerach list kandydatów niezwłocznie zostanie przekazana, w formie obwieszczenia, terytorialnym komisjom wyborczym z terenu właściwości Komisarza Wyborczego w Koninie oraz opublikowana na jego stronie internetowej i podana do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

Komisarz Wyborczy

w Koninie

/-/ Karol Skocki