ZARZĄDZENIE NR  20 / 2004

BURMISTRZA MIASTA I GMINY ŚLESIN

Z DNIA 05 LIPCA 2004 ROKU

 

 

w sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnej dla P. Danuty                     

          Przygodzkiej nauczycielki Szkoły Podstawowej w 
         
 Wąsoszach na stopień  nauczyciela  mianowanego

       

 

          

Na podstawie art.9g ust. 2 oraz art.91 d pkt 2 Karty Nauczyciela (tekst  jednolity z 2003r Dz.U.Nr 118 , poz.1112 z późn.zm.) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin u c h w a l a  co następuje :

 

 

                                                                  § 1

 

I.                   Powołuję Komisję egzaminacyjną w następującym składzie :

 

1.     P.Mariusz Zaborowski – przedstawiciel organu prowadzącego szkołę  - sekretarz UMiG    – przewodniczący Komisji

2.     P.Barbara Sokołowska – dyrektor  Szkoły Podstawowej w Wąsoszach

3.     P.Bożena Staszak – ekspert w zakresie pedagogiki specjalnej

4.     P.Marzenna Bonczysta – ekspert w zakresie przedmiotów humanistycznych

5.     P.Irena Nowak      - ekspert w zakresie przedmiotów ogólnokształcących

 

 

II.                Ustalam regulamin postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela

            kontraktowego ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego –

            załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia .

 

 

                                                            § 2 .

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia .

 

                                                                       Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

                                                                               /-/ Jan Niedźwiedziński