Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin

Nr 1 z dnia 18.01.2005 r.

 

 

w sprawie:

                        przygotowania rocznego sprawozdania opisowego z wykonania budżetu.

 

 

            Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) ustala się co następuje:

 

 

§1

 

            Zarządzam przygotowanie sprawozdania opisowego z wykonania budżetu za rok poprzedni w działach objętych zakresem czynności.

 

 

§2

 

Sprawozdanie należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 10 lutego każdego roku.

 

 

§3

 

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie.

 

 

§4

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin

/-/ Jan Niedźwiedzinski