W sprawie:
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ślesin

Data uchwały:
2019-11-28

Numer uchwały:
138/XV/19

Podjęta przez:
RMG Ślesin

Uchwała wchodzi w życie:
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od
daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Wo jewództwa Wielkopolskiego i ma zastosowanie od 01 stycznia 2020 roku.