ZARZĄDZENIE  WEWNĘTRZNE    NR  09/ 2005

 

Burmistrza  Miasta  i  Gminy   Ślesin   z  dnia   05 lipca 2005r

 

w sprawie:

                      powołania  Komisji Przetargowej do przeprowadzenia

                      postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

                     pn.  DOWÓZ DZIECI DO GIMNAZJUM W ŚLESINIE”

 

 

Na  podstawie art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym    (Dz. U. z 2001r Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),  art. 19 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r  Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. Nr 19,  poz. 177  z późn. zm.)   zarządzam, co  następuje :

 

§  1

 

Powołuję Komisję  Przetargową do  przeprowadzania  postępowania  o udzielenie zamówienia publicznego nr GPB 341-07PN /2005  pn „ Dowóz dzieci do Gimnazjum w Ślesinie” w następującym składzie :

          

1. Kocaj Władysław                         -  Przewodniczący

2. Małgorzata  Żabierek                   -  członek

5  Maciej Ptak                                  -  sekretarz

 

§ 2

 

Zadaniem Komisji Przetargowej jest przeprowadzenie procedury otwarcia ofert  oraz badanie i ocena ofert zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych.

 

 § 3

 

Za udział w pracach Komisji nie przysługuje wynagrodzenie.

 

§ 4

 

 Zarządzenie  wchodzi w życie z dniem podpisania .