URZĄD GMINY

w Wilczynie

ul. Konińska 4

62-550 Wilczyn

Nr OTK 7331/P-11/06

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o

planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz

art. 61 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. K.p.a /jednolity tekst Dz.U. Nr 98 z

2000 r. poz. 1071 z późn. zm./ zawiadamiam o wszczęciu postępowania

w sprawie ustalenia warunków zabudowy celu publicznego dla inwestycji

polegającej na „budowie linii światłowodowej OTK w relacji m. Wiśniewa

gm. Wilczyn – m.Ostrowąż gm. Ślesin oraz posadowienie szafy dostępowej

ONU na terenie działki nr 158/1 w m. Ostrowąż, obręb Ostrowąż.” Zadanie

zlokalizowane jest w miejscowościach: Wiśniewa, Góry gm. Wilczyn oraz w

miejscowości Ostrowąż gm Ślesin. Strony mają możliwość uzyskania informacji

na temat wyżej określony w tut. Urzędzie, pokój nr 2 w terminie 14 dni od daty

wywieszenia niniejszego obwieszczenia, w godz. 800 do 1500,w dni robocze.

Wilczyn, dnia 22.08.2006 r.

Obwieszczenie podlega ogłoszeniu:

1. BIP na stronie internetowej UG Wilczyn

http://bip.wokiss.pl/wilczyng

2. Tablica ogłoszeń UG Wilczyn

3. Tablica ogłoszeń sołectwo Wiśniewa, gm Wilczyn

4. Tablica ogłoszeń sołectwo Góry, gm. Wilczyn

5. BIP na stronie internetowej UM i G Ślesin

http://slesin.nowoczesnagmina.pl

6. Tablica ogłoszeń sołectwo Ostrowąż, gm Ślesin

7. Tablica ogłoszeń U M i G Ślesin

WÓJT

mgr Stanisław Wiechecki