OFERTA ZBYCIA AKCJI STANOWIĄCYCH MIENIE KOMUNALNE

OGŁOSZONA PUBLICZNIE

 

 

 

Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 30 sierpnia 1996r. o komercjalizacji i prywatyzacji (tekst jednolity Dz.U.02.171.1397) w związku z art. 12 z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz.U.97.9.43 ze zm.), Gmina Ślesin, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin (zwana dalej Oferentem), składa publiczną ofertę zbycia akcji spółki „Wienerberger – Honoratka” Ceramika Budowlana Spółka Akcyjna z siedzibą w Honoratce, gmina Ślesin, 62-506 Konin (dalej zwanej Spółką).

 

Akcje Spółki zostaną zbyte w drodze zawarcia umowy sprzedaży.

 

Przedmiotem przedsiębiorstwa Spółki jest produkcja ceramiki budowlanej, wyrobów ceramicznych pozostałych oraz kopalnictwo gliny i kopalin.

 

Według bilansu za rok 2007 aktywa i pasywa Spółki były równe 101.098.400 PLN. Suma zobowiązań w roku 2007 wyniosła 11.805.500 PLN. Przychody Spółki wyniosły 80.359.700 PLN.

 

Zgodnie z rachunkiem zysków i strat zysk Spółki w roku 2007 wyniósł 25.847.400 PLN netto, 32.199.300 PLN brutto.

 

Spółka aktualnie zatrudnia 84 pracowników.

 

Przedmiotem niniejszej oferty jest 27 (dwadzieścia siedem) akcji Spółki, zwykłych, imiennych, o wartości nominalnej 1.000 (jeden tysiąc) PLN każda, w tym:

a)    14 (czternaście) akcji serii A, o numerach od 2 do 15 – udokumentowanych jednym odcinkiem zbiorowym,

b)    13 (trzynaście) akcji serii F, o numerach od 11 do 23 – udokumentowanych jednym odcinkiem zbiorowym.

Łączna cena oferowanych akcji wynosi 128.340,45 PLN (sto dwadzieścia osiem tysięcy trzysta czterdzieści złotych 45/100), to jest 4.753,35 PLN (cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt trzy złote  35/100) za jedną akcję.

Oferent oczekuje na składanie pisemnych oświadczeń o przyjęciu oferty w terminie od dnia 1 grudnia 2008r. od godziny 12.00 do dnia 3 grudnia 2008r. do godziny 15.00.

Składający pisemne oświadczenie o przyjęciu oferty winien wpłacić wadium w wysokości 4.000 (cztery tysiące) PLN, gotówką w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin. Do oświadczenia o przyjęciu oferty składający oświadczenie powinien dołączyć pokwitowanie dokonania wpłaty wskazanej kwoty tytułem wadium, pod rygorem bezskuteczności tego oświadczenia.

Pisemne oświadczenia o przyjęciu oferty wraz z pokwitowaniem wpłaty wadium należy składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, pokój nr 107.

Umowa sprzedaży akcji będących przedmiotem niniejszej oferty zostanie podpisana w dniu następującym po dniu, w którym oferta przestanie wiązać w stosunku do pozostałych adresatów. Umowa zostanie podpisana w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie, ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin. W tym samym miejscu i terminie oferent wręczy nabywcy odcinki zbiorowe akcji, będących przedmiotem oferty.

 

Cena akcji winna zostać uiszczona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia podpisania umowy sprzedaży akcji, w drodze przelewu na rachunek bankowy Gminy Ślesin prowadzony przez Bank  Spółdzielczy w Ślesinie o numerze 93 8534 0006 0000 0101 0012 0553.

 

Do zawarcia umowy sprzedaży akcji będących przedmiotem niniejszej oferty dochodzi z chwilą dojścia do składającego ofertę pierwszego oświadczenia o jej przyjęciu.

 

Oferent ponadto zastrzega, że:

 

a)    za chwilę złożenia oświadczenia o przyjęciu niniejszej oferty przyjmuje się datę i godzinę potwierdzenia przez składającego ofertę wpływu tego oświadczenia,

 

b)    w stosunku do pozostałych adresatów niniejsza oferta przestaje wiązać z chwilą wpływu do składającego ofertę pierwszego oświadczenia o jej przyjęciu,

 

c)    w razie niewpłacenia w terminie ceny za akcje, zawarta umowa przestaje obowiązywać, a wpłacone wadium przepada; w takim przypadku Oferent jest uprawniony do odbioru odcinków zbiorowych akcji,

 

d)    umowa sprzedaży akcji będzie miała charakter warunkowy. Oznacza to, że zobowiązanie Oferenta do sprzedaży akcji na rzecz kupującego i zobowiązanie kupującego do nabycia akcji od Oferenta uzależnione jest od ziszczenia się następujących warunków zawieszających:

 

- podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki w sprawie wyrażenia zgody na zbycie akcji w terminie dwóch miesięcy od poinformowania zarządu spółki o zamiarze ich zbycia albo bezskutecznego upływu terminu do podjęcia takiej uchwały,

                           i

 

- upływu terminu do skorzystania z prawa pierwszeństwa przez pozostałych akcjonariuszy Spółki w terminie czterech tygodni od dnia podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie Spółki, o której mowa w punkcie a) powyżej albo zrzeczenia się tego prawa przez pozostałych akcjonariuszy,

 

 

Oferent zobowiązuje się do niezwłocznego powiadomienia:

 

a)    osób, które złożyły oświadczenia o przyjęciu oferty – o dacie i godzinie wpływu pierwszego oświadczenia o przyjęciu oferty, wskutek którego doszło do zawarcia umowy zobowiązującej,

 

b)  zarządu Spółki – o zawarciu umowy sprzedaży akcji.