Ślesin, dnia  16.02.2009 r.

GPW. 7335/ 80-3 /08/09

 

                                                                        O B W I E S Z C Z E N I E

 

       Zgodnie z art. 53, ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r. (Dz. U. nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r.z poźn. zm.) oraz  art. 10 § 1 Kpa ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego  (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r.              Nr 98, poz. 1071 z późn. zmianami),  Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, informuje, że w toku prowadzonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego na wniosek EVER WIND  POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą 60-777 Poznań, przy ul. Konopnickiej 16, w imieniu której wystąpił  Pan Bernard Szczepaniak, polegającej na budowie linii energetycznej SN 15kV na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi : 30/4, 30/1, 29, 28, 27, 24, 14 – obręb Niedźwiady oraz nr: 77, 84, 152, 117/1, 116/1, 115, 114/1, 113/1, 112, 111, 110/1, 109/1, 108, 107, 106, 105, 79/21, 79/24, 79/16, 79/17 obręb Piotrkowie; do projektowanej elektrowni wiatrowej 
w  m. Niedźwiady;   uzyskano wszelkie uzgodnienia  niezbędne do wydania przedmiotowej decyzji.                 

          W związku z powyższym, informuję o możliwości zapoznania
się z zebranymi dokumentami oraz złożenia ewentualnych uwag i wniosków                                 w przedmiotowej sprawie, przed wydaniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji  celu  publicznego.

 

Z dokumentami można się zapoznać i złożyć uwagi i wnioski w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin, ul. Kleczewska 15,  62-561 Ślesin,  pokój  nr 12  do dnia  09.03.2009 r.

 

  

Sprawę prowadzi :

Marzena Niedźwiecka

tel. (063)  27-04-011  wew. 35