Ślesin, 07.09.2009 r.

GPI-St-7322/ 1 /2009

 

 

 

 

Ogłoszenie

o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin

            Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późn. zm.) oraz art. 3 pkt. 11, art. 39, art. 40, 41 i 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227), zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską Gminy Ślesin uchwały nr 236/XXII/09 z dnia 30 stycznia 2009 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ślesin oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla wyżej wymienionego dokumentu.

            Przedmiotem sporządzanego dokumentu jest dostosowanie kierunków rozwoju Gminy do potrzeb mieszkańców oraz określenie terenów dla eksploatacji złoża węgla brunatnego ”Ościsłowo”.

            Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmiany studium. Zgodnie z art. 40 i art. 41 ustawy, wnioski i uwagi do wyżej wymienionych projektów  dokumentów należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej (adres e-mail: umslesin@pro.onet.pl) bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie elektronicznym, do Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, 62-561 Ślesin,
ul. Kleczewska 15,
z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej
i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie
do dnia 22 października 2009 r. Wnioski i uwagi złożone po upływie terminu, o którym mowa powyżej, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin.

 

 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin