Otwarty konkurs ofert dotyczący upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu

 

Na podstawie art.11, art. 13, art. 14  ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz.U.z 2010r, Nr 234 poz.1536 ) Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin ogłasza otwarty konkurs na realizację zadania gminnego w okresie od dnia podpisania umowy do 31.12.2011 r. przez organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego w sferze:

Upowszechniania Kultury Fizycznej i Sportu

 

I.  Rodzaj zadania

Szkolenie uzdolnionych sportowo w wybranych dyscyplinach.

 

1.       Cel zadania:

-        rozwijanie różnych dyscyplin sportowych poprzez realizację systemu szkolenia dzieci i młodzieży,

-        propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktywności ruchowej dla zachowania zdrowia fizycznego i psychicznego,

-        propagowanie kultury fizycznej poprzez organizację imprez sportowo – rekreacyjnych,

-        popularyzacja różnych dyscyplin sportowych .

 

2.    Przedsięwzięcia realizowane w ramach zadania :

-        prowadzenie zajęć treningowych,

-        organizacja i udział w zawodach w ramach współzawodnictwa sportowego,

-        organizacja i udział w innych zawodach i turniejach sportowych,

-        organizacja imprez sportowo – rekreacyjnych o zasięgu gminnym i ponad lokalnym.

 

3.    Zadanie niniejsze skierowane jest w szczególności do podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na rzecz dzieci i młodzieży zrzeszonych w stowarzyszeniach sportowych, z terenu działania Miasta i Gminy Ślesin.

 

4.    Koszty pokrywane z dotacji:

-        zakup sprzętu sportowego,

-        transport i koszty dojazdu,

-        ekwiwalenty sędziowskie,

-        wynajem obiektów sportowych,

-        płace opiekunów,

-        premie zawodników,

-        delegacje,

-        obsługę księgową,

-        zakup niezbędnych materiałów i usług  do realizacji zadania,

-        zakup nagród rzeczowych .

 

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania: 310.000 zł (słownie : trzysta dziesięć tysięcy złotych).

 

III.      Zasady i warunki przyznawania dotacji:

 

1.      Podmioty uczestniczące w otwartym konkursie ofert ubiegające się o dotację na realizację zadania powinny:

-        złożyć w terminie poprawnie wypełnioną ofertę zgodnie z zasadami uczciwej konkurencji, gwarantującą wykonanie zadania w sposób efektywny, oszczędny
i terminowy,

-        posiadać niezbędną wiedzę, kwalifikacje, doświadczoną kadrę do realizacji zadania.

2.      Posiadanie wyodrębnionego rachunku bankowego dla przyjęcia dotacji.

3.      W przypadku przyznania dotacji w wysokości innej niż wnioskowana – oferent sporządzi korektę kosztorysu wykonania zadania.

         

IV.       Termin i warunki realizacji zadania.

 

1.      Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu ofert powinna zakończyć się z dniem  

 31 grudnia 2011 r. Podmiot dotowany po zakończeniu realizacji zadania   zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego sprawozdania merytorycznego i finansowego
z wykonania zadania.

2.      Dotacji nie można wykorzystać na inne cele niż określone w zadaniu.

 

V. Termin składania ofert i wymagane dokumenty:

 

Kompletne oferty należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 lutego 2011r. w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie ul. Kleczewska 15 pokój Nr 107 lub nadesłać drogą pocztową na w/w adres (o terminie wpływu decyduje data stempla pocztowego)

Oferta powinna zawierać:

1)  szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji;

2)  termin i miejsce realizacji zadania publicznego;

3)  kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego;

4)  informację o wcześniejszej działalności  w zakresie upowszechniania kultury fizycznej

5)  informację o posiadanych zasobach rzeczowych i kadrowych zapewniających wykonanie zadania publicznego oraz o planowanej wysokości środków finansowych na realizację danego zadania pochodzących z innych źródeł;

6)  deklarację o zamiarze odpłatnego lub nieodpłatnego wykonania zadania publicznego.

    Do oferty należy dołączyć wymagane załączniki:

a)    odpis aktualny z Krajowego Rejestru Sądowego (ważny 3 miesiące od daty wystawienia) , a w przypadku podmiotów nie będących stowarzyszeniami lub fundacjami inny dokument stanowiący o podstawie prawnej działalności organizacji (np. zaświadczenie potwierdzające wpis do ewidencji klubów sportowych),

b)   sprawozdanie merytoryczne i finansowe za ostatni rok,

c)    statut organizacji w przypadku złożenia innego dokumentu stanowiącego o podstawie prawnej działania niż odpis z Krajowego Rejestru Sądowego.

Kopie dokumentów powinny być poświadczone za zgodność z oryginałem przez organ wydający dokument lub osoby uprawnione do reprezentowania oferenta.

VI.       Termin, tryb i kryteria rozpatrywania ofert:

 

1.    Rozpatrzenie ofert nastąpi w terminie nie przekraczającym 14 dni.

2.    Oferty  spełniające wymogi formalne, oceniane będą przez komisję powołaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin.

 

Przy ocenie będą brane pod uwagę  w szczególności następujące kryteria :

a)    merytoryczna wartość projektu i jego zbieżność z celami zadania,

b)   ocena możliwości realizacji zadania przez podmiot przy uwzględnieniu doświadczenia  tego podmiotu w realizacji zadania ,realności wykonania zadania, posiadanych zasobów ludzkich,

c)    zasięg terytorialny zadania i liczba osób objętych projektem,

d)   ocena  kosztów kalkulacji zadania pod kątem ich celowości, oszczędności oraz efektywności wykonania,

e)    wykonanie i rozliczenie zadania zleconego organizacji w poprzednim roku,

f)     udział środków własnych oraz z innych źródeł finansowania,

g)    zgodności tematyki i zakresu wniosku z celami statutowymi wnioskodawcy.

 

Decyzję o udzieleniu dotacji  na ww. zadanie podejmie Burmistrz Miasta i Gminy.

Od decyzji Burmistrza Miasta i Gminy w Ślesinie nie przysługuje odwołanie.

VII.          Informacje o zrealizowanych w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym.

 

W 2010 roku zrealizowano zadanie z zakresu kultury fizycznej, na wykonanie którego przekazano organizacjom pozarządowym dotacje w wysokości – 290.000 zł.

VIII.    Postanowienia końcowe:

 

a)    dodatkowe informacje na temat warunków i możliwości uzyskania dotacji będą udzielane w Urzędzie Miasta i Gminy Ślesin  pokój Nr 4,

b)   obowiązujący formularz oferty opublikowany jest w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 Nr 6 poz.25), 

formularz oferty dostępny jest również na stronie internetowej tutejszego Urzędu  www.slesin.pl,

c)    niniejsze ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostaje wywieszone na tablicach ogłoszeń tutejszego Urzędu , umieszczone zostaje w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie internetowej Urzędu  http://www.slesin.pl/.

 

 

Ślesin dn. 19.01.2011 r.