GPW. 6733.69.2.2011 r.                                         Ślesin, dnia  21.11.2011 r.                                                            

 

OBWIESZCZENIE


            Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy   z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks po¬stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 53, ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz. U. nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r. z poźn. zm.) informuje,
że na wniosek Biura Projektów i Usług Pomiarowych BUDOPROJEKT Zbigniew Wróblewski z siedzibą 62-502 Konin, ul. B. Śmiałego 6, zostało  wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej
na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Szyszyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 138/1, 139/3, 139/4, 139/5, 139/6, 140/1, 140/2, obręb Szyszyn, gmina Ślesin.

            Z wnioskiem Inwestora oraz aktami sprawy można zapoznać
się oraz złożyć ewentualne uwagi i wnioski, w pokoju nr 12 tutejszego Urzędu, do dnia  08.11.2011 r. 

Otrzymują  / miejsce wywieszenia:

1. Sołtys Sołectwa Szyszyn
     (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)
2. Tablica informacyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie
3. BIP Ślesin