Ślesin, dnia  31.01.2012 r.

  BZB. 6733.69.9.2011.2012

  

 OBWIESZCZENIE

             Burmistrz Miasta i Gminy Ślesin, zgodnie z art. 49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. - Kodeks po­stępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), oraz zgodnie z art. 53, ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
(Dz. U. nr 80, poz. 717 z dnia 10 maja 2003r. z poźn. zm.) informuje,
że na wniosek Biura Projektów i Usług Pomiarowych BUDOPROJEKT Zbigniew Wróblewski z siedzibą 62-502 Konin, ul. B. Śmiałego 6, została  wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Szyszyn na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 138/1, 139/3, 139/4, 139/5, 139/6, 140/1, 140/2, obręb Szyszyn, gmina Ślesin.

 Z treścią decyzji można zapoznać się oraz złożyć ewentualne uwagi
w pokoju nr 12 tutejszego Urzędu, do dnia 20.02.2012 r.  

 Otrzymują / miejsce wywieszenia:

1. Sołtys Sołectwa Szyszyn

     (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

2. Tablica informacyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie

3. BIP Ślesin