Ślesin, dnia  05.10.2012 r.

  BZB.6733. 03.9.2012

 

 

                                                                OBWIESZCZENIE

 

     Na podstawie art. 53, ust.1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia
27 marca 2003r. (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 647),  Bur,mistrz Miasta i Gminy Ślesin zawiadamia,
że została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

 

Budowie oświetlenia drogowego w miejscowości Ostrowąż na działkach oznaczonych numerami ewidencyjnymi: 194/1, 196/2,  obręb Ostrowąż, gmina Ślesin  (wnioskodawca - Biuro Projektów i Usług Pomiarowych  BUDOPROJEKT  Zbigniew Wróblewski z siedzibą Konin, ul. B. Śmiałego 6).

 

       Z treścią decyzji można zapoznać się w pokoju nr 12 Urzędu Miasta i Gminy w Ślesinie,
ul. Kleczewska 15, 62-561 Ślesin, w godzinach pracy urzędu, w terminie 14 dni od daty  dokonania niniejszego zawiadomienia.

        Od decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego
w Koninie za pośrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Ślesin, w terminie 14 dni od dokonania niniejszego zawiadomienia. Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni
od dnia publicznego ogłoszenia. Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Otrzymują / miejsce wywieszenia:

1. Sołtys Sołectwa Ostrowąż

     (celem wywieszenia na tablicy ogłoszeń)

2. Tablica informacyjna w Urzędzie Miasta i Gminy w Ślesinie

3. BIP Ślesin